ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

 
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2046
โทรศัพท์ 084-6496439 โทรสาร 034-281081
E-mail : satsts@ku.ac.th

ศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2049
โทรศัพท์ 089-6629849
โทรสาร 034-281081
E-mail : sumit.s@ku.ac.th
http://pirun.ku.ac.th/~fedusmsw
 
รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย
รองหัวหน้าภาควิชา
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2037
โทรศัพท์ 081-9864141
โทรสาร 034-281081
E-mail : fedupst@ku.ac.th

รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F0041
โทรศัพท์ 081-9418776
โทรสาร 034-281081
E-mail : feduacj@ku.ac.th
 
ผศ.อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2053
โทรศัพท์ 086-6785977
โทรสาร 034-281081
E-mail : fedukjn@ku.ac.th

อ.ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8017
โทรศัพท์ 084-0442930
โทรสาร 034-281081
E-mail : modern@yahoo.com

ผศ.ดร. วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8016
โทรศัพท์ 084-1719192
โทรสาร 034-281081
E-mail : feduvna@ku.ac.th

ผศ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2048
โทรศัพท์ 089-8685310
โทรสาร 034-281081
E-mail : fedunry@ku.ac.th

อ. ดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 8019
โทรศัพท์ 083-9079023
โทรสาร 034-281081
E-mail : suphasinee@hotmail.com

อ.ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2050
โทรศัพท์ 083-8383988
โทรสาร 034-281081
E-mail : feduarpr@ku.ac.th

อ.ดร.ระวี สัจจโสภณ
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8021
โทรศัพท์ 081-4072376
โทรสาร 034-281081
E-mail :fedurvs@ku.ac.th

อ.ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8020
โทรศัพท์ 086-9952125
โทรสาร 034-281081
E-mail :fedusrat@ku.ac.th

อ.ดร.วราภรณ์ แย้มทิม
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8022
โทรศัพท์ 089-4907986
โทรสาร 034-281081
E-mail : feduvpya@ku.ac.th

อาจารย์ ดร.พัชราภา กล้าหาญ
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail :