ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ที่ปรึกษาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

รองศาสตราจารย์ อุดร รัตนภักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
bunjob
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
ที่ปรึกษาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
                                 

                       ดร. สุพรทิพย์ พูพะเนียด      ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์          อาจารย์พรเพ็ญ ลาโพธิ์

                            รองหัวหน้าภาควิชา                          รองหัวหน้าภาควิชา                           รองหัวหน้าภาควิชา

                 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ       ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                         ฝ่ายกิจการนิสิต

  ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3005
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 501
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 101
โทรสาร 034-282040
E-mail : feduscs@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3011
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 502
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 502
โทรสาร 034-282040
E-mail : fedukgc@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3029
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 101
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 101
โทรสาร 034-282040
E-mail : fedusbs@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : ดร. สุพรทิพย์ พูพะเนียด
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3048
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 507
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 507
โทรสาร 034-282040
E-mail : feduspt@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์พรเพ็ญ ลาโพธิ์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3047
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 513
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 513
โทรสาร 034-282040
E-mail : feduppl@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 8005
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 504
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 504
โทรสาร 034-282040
E-mail : feduswv@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย พูลศรี
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3046
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 508
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 508
โทรสาร 034-282040
E-mail : feduwip@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถนอมสุข
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3021
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 506
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 506
โทรสาร 034-282040
E-mail : fedumrt@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปุราคม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 8002
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 504
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 504
โทรสาร 034-282040
E-mail : feduacrp@ku.ac.th
prapan ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 8013
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 511
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 511
โทรสาร 034-282040
E-mail : feduppka@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3049
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 514
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 514
โทรสาร 034-282040
E-mail : fedutsk@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์บัณฑิต เทียบทอง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3050
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 500
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 500
โทรสาร 034-282040
E-mail : fedubdt@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3051
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 512
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 512
โทรสาร 034-282040
E-mail : fedutrkl@ku.ac.th
wasitee ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 500
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 500
โทรสาร 034-282040
E-mail : feduwttk@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล :นายนิมิตร มีรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 500
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 500
โทรสาร 034-282040
E-mail : fedunmm@ku.ac.th