ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ที่ปรึกษาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

รศ.อุดร รัตนภักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
bunjob
รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
ที่ปรึกษาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  
  
ผศ.ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  

รศ.ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
รองหัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม
รองหัวหน้าภาควิชา
  ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3005
โทรศัพท์ 084-6759900
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 333
E-mail : feduscs@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : ผศ.คมกริช เชาว์พานิช
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3011
โทรศัพท์ 081-9413158
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 335
E-mail : fedukgc@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3029
โทรศัพท์ 081-5915195
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 338
E-mail : fedusbs@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3047
โทรศัพท์ 062-4599364
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 346
E-mail : feduppl@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 8005
โทรศัพท์ 098-9545938
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 342
E-mail : feduswv@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. วินัย พูลศรี
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3046
โทรศัพท์ 063-3545365
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 336
E-mail : feduwip@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 8002
โทรศัพท์ 089-0731329
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 341
E-mail : feduacrp@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3049
โทรศัพท์ 081-4231970
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 339
E-mail : fedutsk@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3051
โทรศัพท์ 081-4801131
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 340
E-mail : fedutrkl@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ธีรนันท์  ตันพานิชย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3051
โทรศัพท์ 093-5325335
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 340
E-mail : fedutrkl@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : อ.วิชนนท์ พูลศรี
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
โทรศัพท์ 087-7694193
โทรศัพท์ภายใน
E-mail :
ชื่อ-นามสกุล : อ.ภาสพงศ์ ภิรมย์คำ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8034
โทรศัพท์ –
โทรศัพท์ภายใน
E-mail :
ชื่อ-นามสกุล : อ.สถาพร พาขุนทด
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8032
โทรศัพท์
โทรศัพท์ภายใน
E-mail :
ชื่อ-นามสกุล : อ.กรกริช เชาว์พานิช
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
โทรศัพท์
โทรศัพท์ภายใน
E-mail :
ชื่อ-นามสกุล : อ.สุดาวรรณ วุฒิชาติ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
โทรศัพท์
โทรศัพท์ภายใน
E-mail :
   ชื่อ-นามสกุล :นายกวิน โบสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 331
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 331
โทรสาร 034-282040
E-mail :
  ชื่อ-นามสกุล :นายนิมิตร มีรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 061-8700999
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 330
E-mail : fedunmm@ku.ac.th