ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ที่ปรึกษาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

รองศาสตราจารย์ อุดร รัตนภักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
bunjob
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
ที่ปรึกษาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
                                 

                       อ.ดร.สุพรทิพย์ พูพะเนียด      อ.ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์          อ.ดร.ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์

                            รองหัวหน้าภาควิชา                          รองหัวหน้าภาควิชา                           รองหัวหน้าภาควิชา

                 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ       ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                         ฝ่ายกิจการนิสิต

  ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3005
โทรศัพท์ 084-6759900
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 333
E-mail : feduscs@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3011
โทรศัพท์ 081-9413158
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 335
E-mail : fedukgc@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3029
โทรศัพท์ 081-5915195
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 338
E-mail : fedusbs@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.สุพรทิพย์ พูพะเนียด
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3048
โทรศัพท์ 098-6115541
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 344
E-mail : feduspt@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3047
โทรศัพท์ 062-4599364
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 346
E-mail : feduppl@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 8005
โทรศัพท์ 098-9545938
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 342
E-mail : feduswv@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย พูลศรี
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3046
โทรศัพท์ 081-8576027
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 336
E-mail : feduwip@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถนอมสุข
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3021
โทรศัพท์ 081-9466154
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 337
E-mail : fedumrt@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปุราคม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 8002
โทรศัพท์ 089-0731329
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 341
E-mail : feduacrp@ku.ac.th
prapan ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 8013
โทรศัพท์ 0863855444
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 343
E-mail : feduppka@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3049
โทรศัพท์ 081-4231970
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 339
E-mail : fedutsk@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : อ.บัณฑิต เทียบทอง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3050
โทรศัพท์ 095-5398959
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 345
E-mail : fedubdt@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3051
โทรศัพท์ 081-4801131
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 340
E-mail : fedutrkl@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.ธีรนันท์  ตันพานิชย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3051
โทรศัพท์ 093-5325335
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 340
E-mail : fedutrkl@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 500
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 500
โทรสาร 034-282040
E-mail :
  ชื่อ-นามสกุล :นายนิมิตร มีรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 061-8700999
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 330
E-mail : fedunmm@ku.ac.th