ประวัติคณะ

img01

 ประวัติความเป็นมา

        คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” ตามประกาศ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะ ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ  ภาควิชาครุศึกษา  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะฯ มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนทางด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะฯ เอง และให้บริการรายวิชาพื้นฐานสำหรับนิสิตคณะต่างๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  โดยมีลำดับความเป็นมา ดังนี้ี้

      ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะฯ เคลื่อนย้ายนิสิตสาขาศึกษาศาสตร์-เกษตร ชั้นปีที่ ๓-๔ จากคณะศึกษาศาสตร์มาเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นปีแรก
พ.ศ. ๒๕๒๓  จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)
พ.ศ. ๒๕๔๓  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร
พ.ศ. ๒๕๔๔  เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี)
พ.ศ. ๒๕๔๗  เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี)
พ.ศ. ๒๕๔๘  คณะฯ ได้รับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มาเปิดสอนที่คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน
พ.ศ. ๒๕๔๙  เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาพลศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๑  เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร ๕ ปี)  โดยจำแนกเป็น ๔ สาขา  ได้แก่ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒  เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)
พ.ศ. ๒๕๕๓  เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
พ.ศ. ๒๕๕๕  เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  โดยจำแนกเป็น ๔ สาขา  ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  สาขาภาษาอังกฤษศึกษา และ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ขอชะลอการเปิดรับสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาไว้ และได้ทำการเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖

       ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนและอยู่ในความรับผิดชอบของคณะฯ ทั้งสิ้น ๗ หลักสูตร  จำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๓ หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๔ หลักสูตร ดังนี้
       หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่
๑.   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ปัจจุบันมีนิสิตจำนวน ๓ คน และงดรับนิสิตใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕)
๒.   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
๓.   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
๓.๑ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ปัจจุบันมีนิสิตจำนวน ๗๑ คน และงดรับนิสิตใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕)
๓.๒ สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปัจจุบันมีนิสิตจำนวน ๘๗ คน และงดรับนิสิตใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕)
๓.๓ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
๓.๔ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
๓.๕ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
๓.๖ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
       หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่
๑.   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู้ (ปัจจุบันมีนิสิตตกค้าง ๒ คน และปิดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔)
๒.   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)
๓.   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
๔.   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

       ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  คณะฯ มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒๓๔ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๑๗ คน ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑๗ คน จำแนกเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน ๓๑ คน สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน ๓๖ คน  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน ๔๑ คน สาขาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน ๓๔ คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน ๗๒ คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน ๑ คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  การสอนคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ คน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จำนวน ๑๔ คน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒ คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จำนวน ๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ จากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และโครงการ ศศม.  (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) ภาคพิเศษ
การบริหารจัดการนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน มีผู้บริหารกำกับดูแล การดำเนินงาน  ดังนี้
•     พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๗ บริหารงานโดย “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกำแพงแสน”  ดังนี้
–     นายสมมาตร ชื่นอิ่ม  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๕
–     นางไมตรี ชุมสาย ณ อยุธยา  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๗
•     พ.ศ. ๒๕๒๗–๒๕๓๕ บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์” โดยมี ผศ.สงวน แก้วมรกต       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๗ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๕
•     พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๔๑ บริหารงานโดย “ผู้ช่วยคณบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน” ดังนี้
–     ผศ.ดร.พีรพงศ์ ทิพนาค  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
–     รศ.อุดร รัตนภักดิ์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๙
–     รศ.บรรจบ ภิรมย์คำ  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๑
•     พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕ บริหารงานโดย “รองคณบดีกำแพงแสน” โดยมี รศ.บรรจบ ภิรมย์คำ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๕
•     พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์” โดยมี รศ.บรรจบ ภิรมย์คำ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
•     พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รศ.ดร.ธงชัย มาลา  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน  ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘
•     พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๒ บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน” และ “คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” โดยมี รศ.อุดร รัตนภักดิ์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘  ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ (คณะฯ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐  ให้เปลี่ยนชื่อจากคณะศึกษาศา สตร์ กำแพงแสน เป็นคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา)
•     พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๖ บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” โดยมี  รศ.ดร.บรรจบ  ภิรมย์คำ  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒  ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

      ปัจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของ รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐