ประวัติคณะ

img01

 ประวัติความเป็นมา

   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2522 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 และ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2550

โดยมีการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในคณะ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  1. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
  2. ภาควิชาครุศึกษา
  3. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  4. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
  5. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  6. สำนักงานเลขานุการ

สีประจำคณะ

สีม่วงอินทนิล

 

ชุดครุยวิทยฐานะ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา            ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสามชั้น ดังต่อไปนี้

  1. ครุยดุษฏีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทำด้วยผ้าสีดำผ่าอกตลอด หลังจีบ ชายครุยสูงจากพื้น ประมาณ 1 ฟุต ด้านหน้าทั้งสองข้างโอบรอบคอเสื้อมีแถบกำมะหยี่สีน้ำเงินเข้มกว้าง 10 เซนติเมตร ยาวตลอดตัวเสื้อ แขนเสื้อกว้าง ยาวตกข้อมือ ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบกำมะหยี่สีน้ำเงินเข้มกว้าง 4 เซนติเมตร ยาวพาดด้านข้าง จำนวนสามแถบติดเรียงกันระยะห่าง 5 เซนติเมตร มีผ้าคล้องคอด้านในสีเขียว ด้านนอกสีดำ มีแถบกำมะหยี่สีม่วงอินทนิล กว้าง 13 เซนติเมตร ทาบรอบคอ ปลายนอกของผ้าคล้องคอขลิบด้วยผ้าสีเขียวกว้าง 1 เซนติเมตร ประกอบด้วยหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 24 เซนติเมตร ทำด้วยผ้าหรือสักหลาดสีดำติดกระดุมดิ้นทองที่กลางหมวกหนึ่งเม็ดโยงด้วยไหมสีทองมาที่กระดุมดิ้นทองที่ขอบหมวกอีกหนึ่งเม็ด มีพู่หมวกสีทองจากกระดุมดิ้นทองที่ขอบหมวกยาว 12 เซนติเมตร
  2. ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แต่ไม่มีแถบโอบรอบคอเสื้อด้านหน้า และแขนเสื้อไม่มีแถบ ต้นแขนเสื้อกว้าง ปลายแขนเป็นถึง มีชองสอดแขนออกที่ด้านบนตรงเหนือข้อศอก มีแถบกำมะหยี่สีม่วงอินทนิลที่ผ้าคล้องคอ กว้าง 8 เซนติเมตร ประกอบด้วยหมวกเช่นเดียวกับหมวกดุษฎีบัณฑิต ติดกระดุมสีดำที่กลางหมวกหนึ่งเม็ดมีพู่ไหมสีดำยาว 22 เซนติเมตร จากกระดุม
  3. ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แต่ไม่มีผ้าคล้องคอ แขนเสื้อกว้างยาวตกข้อมือ ปลายแขนไม่เป็นถุง ไม่มีช่องสอดแขน มีไหมถักสีม่วงอินทนิล ขนาด 3 มิลลิเมตรติดที่รอบคอ ปล่อยปลายห้อยยาว 14 เซนติเมตร โดยมีพู่ที่ปลาย ประกอบด้วยหมวกเช่นเดียวกับหมวกมหาบัณฑิต แต่พู่หมวกมีสีม่วงอินทนิล

เพลงประจำคณะ

 

      ปัจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของ รศ.ดร.วินัย พูลศรี  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี