ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosphy)

    ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ สู่สังคมอุดมปัญญา

ปณิธาน (Determination)

    ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

    คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านการศึกษาและการพัฒนา เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ภารกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านการศึกษาและการพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรับใช้สังคม
    2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม
    3. บริการวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือชุมชน
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อมิ

    5. พัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชีพครูและเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วัตถุประสงค์ (Objectives)
    1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้มีคุณธรรม ความรู้ สมรรถนะ และภาวะผู้นำในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคมสู่ระดับสากล
    2. เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยหรือนวัตกรรมสู่การเรียนการสอน การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในทางวิชาการ วิชาชีพ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
    3. เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาสู่ชุมชน สังคม ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อนำความรู้จากการบริการวิชาการกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน การจัด การศึกษา และการวิจัย
    4. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติไปสู่นานาชาติ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามให้แก่นิสิตและบุคลากร โดยเฉพาะอัตลักษณ์ “สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” เพื่อให้สังคมไทยดีงามและน่าอยู่
    5. เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
    6. เพื่อพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้นแบบที่มีการใช้นวัตกรรม ทางการศึกษา และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้มาตรฐาน

 อัตลักษณ์ (Identity)

    สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

    คณะศึคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  เป็นสถาบันแห่งการผสานศาสตร์ทางการศึกษากับศาสตร์ทางการพัฒนา ในการผลิตบัณฑิต วิจัย  และบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์วิชาชีพครูและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน