ปรัชญา วิสัยทัศน์

EDSHOME_resize

 

ปรัชญา (Philosophy)

    ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ สู่สังคมอุดมปัญญา

ปณิธาน (Determination)

    ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

    เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตและพัฒนา ครู บุคลากร และสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้สู่สังคม

ภารกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา การพัฒนา และสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สังคม
2. สร้างนวัตกรรมการศึกษา และงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ
3. ศูนย์กลางความรู้ทางการศึกษาเพื่อชุมชนและสังคม
4.  ส่งเสริมจริยธรรม คุณงามความดี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 อัตลักษณ์ (Identity)

    สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

    คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  เป็นสถาบันแห่งการผสานศาสตร์ทางการศึกษากับศาสตร์ทางการพัฒนา ในการผลิตบัณฑิต วิจัย  และบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์วิชาชีพครู