ขอเชิญชวนนิสิตทุกท่าน (ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ร่วมประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวนนิสิตทุกท่า

Read more