กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม(มาตรา 26(1) (2)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ

Read more