ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี

m
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาการศึกษา อนุสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 25 กันยายน 2566 โดยให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565