โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และแสดงนิทรรศการแสดงผลงานนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปี 2561

กำหนดการโครงการสัมมน

Read more

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับทุนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒ

Read more