แนะนำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล

Read more

รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การสร้างชุดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วันที่ 10 เดือนตุลาค

Read more