คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับทุนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒ

Read more

รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การสร้างชุดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วันที่ 10 เดือนตุลาค

Read more