รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชา (XX05)-นวัตกรรมการศึกษา (ภาคปกติ)

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประกาศรับสมัครคัดเลื

Read more

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม(มาตรา 26(1) (2)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ

Read more