โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และแสดงนิทรรศการแสดงผลงานนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปี 2561

กำหนดการโครงการสัมมน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับทุนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒ

Read more