ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

    • รายชื่อคณะกรรมการที่อยู่/ช่องทางการติดต่อศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม) กรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา  วราสุนันท์) กรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา (อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ กาแก้ว) กรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทัศน์  ฝักเจริญผล) กรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แย้มทิม) กรรมการ
ผู้แทนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติศาอร เหล่าเหมมณี)
กรรมการ
ผู้แทนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐฐิญา  จิตรฉ่ำ)
กรรมการ
ประธานคณะทำงานรายวิชา 02161163 (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์) กรรมการ
ประธานคณะทำงานรายวิชา 02161263 (อาจารย์ ดร.ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์) กรรมการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล) กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันทิมา กาญจนสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ช่องทางการติดต่องานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู