ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

    • รายชื่อคณะกรรมการที่อยู่/ช่องทางการติดต่อศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ที่ปรึกษา
ดร.กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม) กรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา  วราสุนันท์) กรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา (ดร.ทัศนีย์  จันติยะ) กรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทัศน์  ฝักเจริญผล) กรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แย้มทิม) กรรมการ
หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐฐิญา  จิตรฉ่ำ) กรรมการ
ประธานคณะทำงานรายวิชา 02161362 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ  แสงเสถียร) กรรมการ
ประธานคณะทำงานรายวิชา 02161462 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรรัตน์  อุดมศรี) กรรมการ
ประธานคณะทำงานรายวิชา 02161163 (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์) กรรมการ
ประธานคณะทำงานรายวิชา 02161263 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพร  รามศิริ) กรรมการ
ประธานคณะทำงานรายวิชา 02161363 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน  เจริญฉิม) กรรมการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (นางจันทิมา  จำนงนารถ) กรรมการ
นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล กรรมการและเลขานุการ

 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
ปีการศึกษา 2561
ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและประชุมครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ศ. 3 พฤษภาคม 2562
เริ่มปฏิบัติการสอน วันเปิดภาคการศึกษาของแต่ละโรงเรียน
ส่งตัวนิสิตฝึกสอนโดยคณะกรรมการฝึกฯ และ/หรือ อาจารย์นิเทศก์ จ 4-27 พฤษภาคม 2562
ยืนยันการออกฝึกสอน (เกรดออกครบหมดแล้ว+แก้ I และ N แล้ว) ศ.7 มิถุนายน 2562
สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 1 ศ. 28 มิถุนายน 2562
สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 2 ศ. 26 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการฝึกประสบการณ์ฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา
สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 3 ศ. 30 สิงหาคม 2562
สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 4 ศ. 27 กันยายน 2562
อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์พี่เลี้ยงส่งคะแนนฝึกสอน ศ. 4 ตุลาคม 2562
คณะกรรมการประชุมพิจารณาคะแนนการฝึกสอน พ. 9 ตุลาคม 2562
สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 5 ศ. 25 ตุลาคม 2562
สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 6 ศ. 13 ธันวาคม 2562
โครงการประชุมอภิปรายหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2561 ศ. 24 มกราคม 2563
อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์พี่เลี้ยงส่งคะแนนฝึกสอน ศ. 7 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการประชุมส่งคะแนนการฝึกสอน พ. 12 กุมภาพันธ์ 2563
กรอกคะแนนฝึกสอน กุมภาพันธ์ 2563
วันปิดภาคเรียนภาคปลาย(วันจบการศึกษา) 9 มีนาคม 2563
วันสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 13 มีนาคม 2563
ปีการศึกษา 2563
ทำหนังสือสอบถามความต้องการรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน กันยายน 2562
แจ้งภาควิชาพิจารณาโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ตุลาคม 2562
รับสมัครนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563/ตรวจคุณสมบัติ มกราคม 2563
แจ้งภาควิชาพิจารณาให้นิสิตเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 กุมภาพันธ์ 2563
จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียน เรื่อง ขอส่งรายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขอรายชื่อครูพี่เลี้ยง 1: 1) 28 กุมภาพันธ์ 2563
นิสิตสามารถเข้าติดต่อกับทางโรงเรียนหลังจากที่คณะส่งเอกสารไปยังโรงเรียน หลัง 28 กุมภาพันธ์ 2563
ส่งเอกสารยืนยันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หลังเกรดของนิสิตออกเป็นที่เรียบร้อย) พร้อมเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เมษายน 2563