ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

    • รายชื่อคณะกรรมการที่อยู่/ช่องทางการติดต่อศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ตันพาณิชย์) กรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา  วราสุนันท์) กรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา (อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  จันติยะ) กรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทัศน์  ฝักเจริญผล) กรรมการ
ผู้แทนวิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์) กรรมการ
ผู้แทนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพร รามศิริ)
กรรมการ
ผู้แทนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐฐิญา  จิตรฉ่ำ)
กรรมการ
ประธานคณะทำงานรายวิชา 02161362 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ  แสงเสถียร) กรรมการ
ประธานคณะทำงานรายวิชา 02161462 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรรัตน์  อุดมศรี) กรรมการ
ประธานคณะทำงานรายวิชา 02161163 (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์) กรรมการ
ประธานคณะทำงานรายวิชา 02161263 (อาจารย์ ดร.วิทยา  ซิ้มเจริญ) กรรมการ
ประธานคณะทำงานรายวิชา 02161363 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน  เจริญฉิม) กรรมการ
ประธานคณะทำงานรายวิชา 02161463 (อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล) กรรมการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (นางจันทิมา  จำนงนารถ) กรรมการ
นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล กรรมการและเลขานุการ

 

ช่องทางการติดต่องานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู