รายวิชา 02161362 ประสบการณ์เชิงบูรณาการวิชาชีพครู: การจัดการชั้นเรียน 2

ประสบการณ์เชิงบูรณาการวิชาชีพครู: การจัดการชั้นเรียน
(Integrated Field Experiences in Professional Teaching: Classroom Management)

  • คำอธิบายรายวิชา

บูรณาการความรู้และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา การบริหารงานโรงเรียน การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการและงานกิจการนักเรียน บทบาทความรับผิดชอบและคุณลักษณะของครูที่ดี การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดทำโครงการวิชาการ การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานอาจารย์ประจำชั้นระดับประถมศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษา และการสังเกตการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาเอกระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา

Integration of knowledge and practical skills in school. School management, School based curriculum Academic management and student affair. Role, Responsibility and Good Teacher Characteristic Classroom management. Preparation of academic project, Observation and Practice at the elementary and secondary school advisor and observation in learning management at majoring subjects in elementary or secondary level.

  • มคอ.
  • คู่มือ