รายวิชา 02161462 ประสบการณ์เชิงบูรณาการวิชาชีพครู: การจัดการเรียนรู้ 2

ประสบการณ์เชิงบูรณาการวิชาชีพครู: การจัดการเรียนรู้
(Integrated Field Experiencesin Professional Teaching :Learning Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02161362

  • คำอธิบายรายวิชา

บูรณาการความรู้และฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การวัดและประเมินผลโดยการออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล และฝึกปฏิบัติการตรวจข้อสอบ การสอบภาคปฏิบัติ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การฝึกปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอกระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา การแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาครูมืออาชีพ

Integration of knowledge and practical skills in classroom. Design learning units. The preparation of lesson plans to help the students construct self-knowledge. Teaching in simulated and real situations. Measurement and evaluation of test design. Test or measurement tools Practice and checking Practical exam. Scoring and judging results. The practice teaching at majoring subjects in elementary or secondary level. Problem solving and students’ learning process with research solutions and professional development for teachers.

  • มคอ.
  • คู่มือ