รายวิชา 02161592 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II
(Teaching Practicum in School II)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02161591

  • คำอธิบายรายวิชา

การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และการสัมมนาการศึกษา

Teaching practice in major, research to improve students’ learning and educational seminars.

  • มคอ.
  • คู่มือ