รายวิชา 02161263 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II

02161263 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II   2(0-4-2)
(Teaching Practicum in School II)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02161163

  • คำอธิบายรายวิชา

การปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา การปฏิบัติงานช่วยงานครูประจำชั้น งานให้ความรู้และอบรมผู้เรียน ช่วยงานสอน สื่อ และการวัดประเมิน ภายใต้การแนะนำดูแลของอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยง งานพัฒนานักเรียน การทำโครงการการวิเคราะห์และช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล

Working as a teaching assistant in school. Working as a classroom teacher assistant. Providing knowledge and lecturing students. Assisting classroom teachers in creating media and assessing under supervision of advisors and school mentors. Student development. School projects. Analyzing and helping students individually.

  • คณะกรรมการบริหารรายวิชา
อาจารย์ ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ ประธานกรรมการรายวิชา
อาจารย์ ดร.กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล กรรมการรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ตันพาณิชย์ กรรมการรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล กรรมการรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แย้มทิม กรรมการรายวิชา
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ กาแก้ว กรรมการรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ กรรมการรายวิชา
นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เลขานุการรายวิชา
  • ติดต่อประธานรายวิชา
  • อาจารย์ ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์