รายวิชา 02161363 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III
(Teaching Practicum in School III)

  • คำอธิบายรายวิชา

การปฏิบัติการสอนใน 2 ระดับชั้น ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร วางแผน ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการบริการจัดการชั้นเรียน การใช้สื่อ เทคโนโลยีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดการและสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ เขียนประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานของตนเอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน

Teaching practicum in two levels. Practicing curriculum development, lesson planning, learning activity design, creating atmosphere for learning, and classroom administration. Media and learning technology usage. Assessment. Knowledge management and
synthesis. Writing experience of the practicum journal. Exchanging knowledge. Writing practicum report.

  • มคอ.
  • คู่มือ