รายวิชา 02161363 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III

02161363    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III              2(0-4-2)
                       (Teaching Practicum in School III)

  • คำอธิบายรายวิชา

การปฏิบัติการสอนใน 2 ระดับชั้น ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร วางแผน ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการบริการจัดการชั้นเรียน การใช้สื่อ เทคโนโลยีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดการและสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ เขียนประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานของตนเอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน

Teaching practicum in two levels. Practicing curriculum development, lesson planning, learning activity design, creating atmosphere for learning, and classroom administration. Media and learning technology usage. Assessment. Knowledge management and
synthesis. Writing experience of the practicum journal. Exchanging knowledge. Writing practicum report.

  • คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    • คู่มือ ปีการศึกษา 2564
    • ปกคู่มือ
  • รายชื่อคณะกรรมการรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน เจริญฉิม ประธานกรรมการรายวิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม กรรมการรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์ กรรมการรายวิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ กรรมการรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์ กรรมการรายวิชา
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ จันติยะ กรรมการรายวิชา
นางสาวศิริสุดา  ศิริโชติมงคล เลขานุการรายวิชา
  • ติดต่อประธานรายวิชา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน เจริญฉิม  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3