รายวิชา 02161463 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV
(Teaching Practicum in School IV)

  • คำอธิบายรายวิชา

การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาผู้เรียน วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำโครงงานหรือโครงการวิชาการ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการถอดบทเรียน

Working as a teacher in school. Curriculum development and learning management design. Learning management for improving students’ thinking ability and being innovators. Application of digital technology and creation of innovation to improve learning management or solving student’s problems. Research to improve students. Working with others creatively and exchanging knowledge. School project or academic project. Lesson learned. Exchanging
knowledge and writing report on lesson learned

  • มคอ.
  • คู่มือ