ดร.ศิริพร เครือทอง

Surin

ชื่อ-สกุล  ดร.ศิริพร เครือทอง    รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.088 421 9679 

E-mail : siriporn.kruatong@gmail.com, fedusok@ku.ac.th

การศึกษา

Ph.D. in Science Education, Kasetsart University, KamphaengSaen Campus, Thailand
Advisor:  Associate Professor Nantarat Krua-In , Ph.D.
Thesis:  Development of Science Student Teachers’ Ability in Preparing STEM Inquiry-basedLessons

M.Eng (Chemical Engineering), Faculty of Graduate school, Kasetsart University, Bangkok,Thailand
Advisor:  Associate Professor Thumrongrut Mungcharoen, Ph.D.Thesis: Modeling of the Transport Diffusion Process in One Zone TAP Reactor Using the Monte Carlo Method.

B.Eng (Chemical Engineering), Institute of Engineering, Suranaree University of Technology,Nakornrachasima, Thailand
Advisor:  Associate Professor Chaiyot Tangsathitkulchai, Ph.D.

Project: The study of temperature effect to the viscosity of palm oil.

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

1. STEM Inquiry-based Lessons

2. Pre-Service Science Teacher Professional Development.

งานวิจัย/การตีพิมพ์

International Journal
1. Kruatong, S., Nantarat , K., Kulthida, N. & Tussatrin, W. (2018). Science Student Teachers’ Confidence Teaching and Understanding STEM-related Content at the Middle School Level. The International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning 24 (3): 19-32. doi:10.18848/2327-7971/CGP/v24i03/19-32.
Oral Presentations/Proceedings in International conference
2. Kruatong, S., Nantarat , K., Kulthida, N. & Tussatrin, W. (2017). Inquiry-based STEM Activities Created by Science Student Teachers in a Teaching Method Course
Proceeding of The 7th International Conference on Science & Mathematics Education. Seameo Recsam, Penang, Malaysia. November 13 – 17.