นายนิรันดร์ ยิ่งยวด

m11

ชื่อ-สกุล                               นายนิรันดร์ ยิ่งยวด                       รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา               F2048

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

                                             E-mail: fedunry@ku.ac.th

                                             เบอร์โทรศัพท์: 0830145808

                                             ที่อยู่: 1/1020 หมู่บ้านเกษตร 1 หมู่ที่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ความเชี่ยวชาญ                  เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาการเกษตรทางเลือก

การศึกษา

ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท)

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

เอกสารประกอบการสอนค่านิยมและจริยธรรมทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม (2558)

งานวิจัย/การตีพิมพ์

สันติ  ศรีสวนแตง ประสงค์  ตันพิชัย อภิชาติ  ใจอารีย์ จุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์ สุภาสิณี  นุ่มเนียม วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร  อารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย และ นิรันดร์  ยิ่งยวด. 2557. การศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพเกษตรกรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

สุภาสิณี นุ่มเนียม  จุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์ อารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ และ นิรันดร์ ยิ่งยวด. 2557. ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรทางเกษตรศึกษาของภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์.. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อภิชาติ  ใจอารีย์ นิรันดร์  ยิ่งยวด และ จุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์. 2558. ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูเกษตรของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558-2567). นครปฐม: ภาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อภิชาติ  ใจอารีย์ นิรันดร์  ยิ่งยวด และ นนทวัชร์  สิริพัฒนนันท์. 2559. แนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนเส้นทางอาชีวเกษตร: ถอดประสบการณ์โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่. วารสารการเมืองการปกครอง, 6(1) หน้า 243-262.

Traimongkolkul, P., P. Tunpichai, S. Srisuantaeng and N. Ying-Yuad. 2007. University-Local School Collaboration in Agricultural and Environmental Education. KASETSART JOURNAL: SOCIAL SCIENCES, Volume 028, Issue 3, Sep 07 – Dec 07, Page 342 – 350.

ผลงานอื่นๆ