ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ

m15

ชื่อ-สกุล                                     นางสาวศุภรักษ์  อธิคมสุวรรณ                               รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา              F8020

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

e-mail: fedusrat@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์พฤติกรรมองค์การ  การพัฒนาองค์การ

การศึกษา

ปริญญาเอก : ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555……

ปริญญาโท : วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2547.

ปริญญาตรี : บธ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (การเลขานุการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2537….

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

ศุภรักษ์  อธิคมสุวรรณ.  (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 02190551 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

งานวิจัย/การตีพิมพ์

งานวิจัย

ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ. (2558).  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ร่าง) เรื่องแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย.โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ปีงบประมาณ 2557.สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วราภรณ์ แย้มทิม  ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ  ระวี  สัจจโสภณ  สันติ ศรีสวนแตง  ประสงค์  ตันพิชัย และ อภิชาติ  ใจอารีย์.  (2558). การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคมของสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ศุภรักษ์  อธิคมสุวรรณ. (2557). รายงานวิจัยสถาบัน เรื่องการสำรวจความพร้อมในการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ. (2557). รายงานวิจัยสถาบัน เรื่องทิศทางการจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

งานตีพิมพ์

Aticomsuwan, S., &Nakplang S., (2015).The Perception of Exemplary Leadership of Toyota Dealers’ Management in Thailand (การรับรู้ภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหารผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในประเทศไทย).WMS Journal of Management.Vol 4, No 1 (January – April, 2015)

Joungtrakul, J., Sheehan, B., &Aticomsuwan, S. (2013). Qualitative Data Collection Tool: A New Approach to Developing an Interview Guide. AFBE JOURNAL. Volume 6, No. 2, December, 2013

Aticomsuwan, S., Smith, I., &Joungtrakul, J. (2012).The discovery of HR brand concept in Thailand.HRD Journal, 3(2), 20-30.

Joungtrakul, J., Aticomsuwan, S., &Someran, L. (2011). Mixed Methods Research: A Comparative Study of MMR Conducted in the USA and Thaialnd. Paper presented at the Asian Forum on Business Education (AFBE) Mahasarakham Business School, Landmark Hotel, Bangkok.

ผลงานอื่นๆ