ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ

m10

ชื่อ-สกุล                                   ดร. อารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ               รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา       F2050

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

ที่ทำงาน:                   ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

โทรศัพท์ (034)281081 โทรสาร  (034)281081

ที่อยู่บ้าน:                  15 หมู่ 13 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

มือถือ:                      083-079-0926

E-mail:                    feduarpr@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ   

เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา, การสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การลงทุนทางการศึกษา,มาตรการและการจัดการทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การศึกษา

 ปริญญาเอก : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัย แม่โจ้

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

อารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ , 2559. เอกสารประกอบการสอนวิชาการสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา.  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.

งานวิจัย/การตีพิมพ์

อารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ , 2548. ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทรงไทย จังหวัดสมุทรสงคราม  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

โสมสกาว  เพชรานนท์ และคณะ , 2548. โครงการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการและการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ.

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ , 2549. โครงการศึกษาละจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอินทนนท์ ขุนวาง ทุ่งหลวง แม่แฮ แม่สะป๊อกและวัดจันทร์. สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

อารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ , 2549. การสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาประเมินศักยภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเกษตรนิเวศ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับการเรียนรู้และการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.

ผ่องพรรณ  ตรัยมงคลกุล และอารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ , 2550. โครงการ รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : บทเรียนจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือทางการศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุนให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค, กรุงเทพฯ.

สันติ  ศรีสวนแตง ผ่องพรรณ  ตรัยมงคลกุล และอารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ , 2551. โครงการการพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อองค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าวจังหวัดนครปฐม. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ.

โสมสกาว เพชรานนท์  และอารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ , 2552.โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพัทยา จังหวัดชลบุรี). กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ.

โสมสกาว เพชรานนท์  วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ และคนอื่นๆ , 2552. โครงการภูมิทัศน์ของเมืองกับพื้นที่สีเขียว:มูลค่าของพื้นที่สีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

อารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ , 2555. แนวทางการลงทุนการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการขยะครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

สุภาสิณี นุ่มเนียม, จุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์และอารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ. 2557. การศึกษาความต้องการและแนวทางส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรยั่งยืนของประชาชน ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

สุภาสิณี นุ่มเนียม, จุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์, อารีรัตน์  ภาคพิธเจริญและคณะ. 2557. ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรทางเกษตรศึกษาของภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

อารีรัตน์  ภาคพิธเจริญและคณะ. 2557. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาในรูปแบบโครงการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

สันติ ศรีสวนแตงและคณะ, 2557. การศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพเกษตรกรรม. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ.

อารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ, สุภาสิณี นุ่มเนียม, และจุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์, 2558. ศักยภาพและแนวทางการลงทุนทางการศึกษาของสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: นครปฐม.

ผลงานตีพิมพ์

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกุล. อารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ. “Good Practice of Educational Management and Teacher Development Based on the initiation of Her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn: A Case Study of “Ban Ton Ma -muang Border Patrol Police School”. การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 (2008)

สันติ ศรีสวนแตง, ผ่องพรรณ  ตรัยมงคลกุล และอารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ. 2554. การพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อองค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าวจังหวัดนครปฐม. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3: 418-430.

อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, จรูญศรี มาดิลกโกวิท, โสมสกาว เพชรานนท์. การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อสนับสนุนให้องค์การ บริหารส่วนตำบลขนาดเล็กจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในการจัดการขยะครัวเรือน. วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2:

อารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ, 2558. ศักยภาพและแนวทางการลงทุนทางการศึกษาของหลักสูตรเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่12 สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์: 1991-2000.

สุนิสา  ภิรมณ์, รพี  ดอกไม้เทศ และอารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ, 2558. การศึกษาผลการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มน้ำฟักข้าวของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวบ้านปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่12 สาขาส่งเสริมการเกษตร: 61-70.

 ผลงานอื่นๆ