ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม

Kunlatidaa

ชื่อ-สกุล              ดร. กุลธิดา  นุกูลธรรม                          รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา         F8014

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

email : kopchem@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

การสอนวิทยาศาสตร์ เคมีศึกษา การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

การศึกษา

ปริญญาเอก  : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท  :  –

ปริญญาตรี : วท.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

งานวิจัย/การตีพิมพ์

งานวิจัย

  1. การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เพื่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองอย่างง่ายและการเรียนรู้ที่ใช้ประเด็นวิทยาศาสตร์เชิงสังคมเป็นฐานทุนสนับสนุน ปี 2557-2559 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนผ่านการวัดผลการเรียนรู้ด้วยคะแนน O-NETทุนสนับสนุน ปี 2558จากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
  3. สถานการณ์และแนวทางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทยทุนสนับสนุน ปี 2557 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  4. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดนครปฐมทุนสนับสนุน ปี 2557 จากมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
  5. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความเข้มแข็งและความต้องการในการพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดนครปฐมทุนสนับสนุน ปี 2556จากมูลนิธิชัยพัฒนา

การตีพิมพ์

– Kulthida Nugultham, “Using Web 2.0 for Innovation and Information Technology inEducation Course”, Procedia – Social and Behavioral Sciences 2012 (46) (2012) 4607-4610

– Tussatrin Wannagatesiri, Kulthida Nugultham, Nantarat Kruea – In, athikiat thongperm, “Lesson Learned from the Experiences of Small Schools in Thailand”, Procedia – Social and Behavioral Sciences 141 (-) (2014) 1095 -1100

 ผลงานอื่นๆ

การนำเสนอผลงาน

– Kulthida Nugultham, “Using Web 2.0 for Innovation and Information Technology in Education Course”, 4th World Conference on Educational Sciences (2012)

– Chuphan Chompuchan, Kulthida Nugultham, “Problem-Community Based Learning in Water Management: Case Study of Lak Metre Village, Tambon Thung Kwang, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province”, การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 10 (2012)