ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล

111

ชื่อ-สกุล  อ.ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล   Dr. Witat Fakcharoenphol    รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา       F8023

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

feduwtf@ku.ac.th, witatmak@gmail.com

https://scholar.google.co.th/citations?user=n2ehOnAAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=45160903200

ความเชี่ยวชาญ

  1. Physics Education Research.
  2. Multimedia Learning

การศึกษา

ปริญญาเอก : Ph.D. Physics (Physics Education Research), University of Illinois at Urbana Champaign, 2014

ปริญญาโท : M.S. Physics, University of Illinois at Urbana Champaign, 2013

ปริญญาตรี  : B.A. Physics, Cornell University, 2009

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

งานวิจัย/การตีพิมพ์

  1. Fakcharoenphol, F.*, Morphew, J., and Mestre, J. (2015). Judgments of Physics Problem Difficulty Among Experts and Novices. Rev. ST Phys. Educ. Res., 11, 020128.
  2. Kruea-In, C.*, Kruea-In, N. and Fackchareonphol, W. (2015). A Study of Thai In-Service and Pre-Service Science Teachers’ Understanding of Science Process Skills.Procedia – Social and Behavioral Sciences, 197, 993-997.

 ผลงานอื่นๆ