ผศ.ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล

111

ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล  Asst.Prof.Dr. Witat Fakcharoenphol    รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา       F8023

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

feduwtf@ku.ac.th, witatmak@gmail.com

https://scholar.google.co.th/citations?user=n2ehOnAAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=45160903200

ความเชี่ยวชาญ

 1. Physics Education Research.
 2. Multimedia Learning

การศึกษา

ปริญญาเอก : Ph.D. Physics (Physics Education Research), University of Illinois at Urbana Champaign, 2014

ปริญญาโท : M.S. Physics, University of Illinois at Urbana Champaign, 2013

ปริญญาตรี  : B.A. Physics, Cornell University, 2009

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

งานวิจัย/การตีพิมพ์

 1. Fakcharoenphol, W., Chaowatthanakun, K., Varasunun, P., Nugultham, K., Laohammanee, K., Suwannaphichat, S., and Suwan, S. (2020). Readiness to Implement Online Learning Management under the Covid-19 Pandemics. Journal of Education and Human Development Sciences, 4(1), 44-61.
 2. Wannagatesiri, T., Fakcharonphol, W., & Taewattana, T. (2019). ICT FOR SCIENCE TEACHER COURSE ON PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ’ CONFIDENCE IN TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL. Journal of Educational Research, 14(2), 178–189.
 3. Fakcharoenphol, W., Nugultham, K., Wannagatesiri, T., & Kruea-in, N. (2018). School performance indicator on improving student learning achievement through O-NET scores: Factor analysis on student prior achievement and size of the school. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39, 780–788.
 4. Pruek, P., Tussatrin, W., & Witat, F. (2018). Criteria for examining constructionist-oriented TPACK confidence and analyzing lesson plans of pre-service science teachers. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39, 860–867.
 5. Chusinkunawut, K., Nugultham, K., Wannagatesiri, T., & Fakcharoenphol, W. (2018). Problem Solving Ability Assessment Based on Design for Secondary School Students. International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 26(3), 1–20.
 6. สุมิตร สุวรรณ สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา ทัศตริน วรรณเกตุศิริ นันทรัตน์ เครืออินทร์ กุลธิดา นุกูลธรรม และ วิทัศน์ ฝักเจริญผล. 2560. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม. วารสารครุศาสตร์. 45 (1): 282-298.
 7. Wannagatesiri, T., Fakcharoenphol, W., Laohammanee, K., & Rujiraporn, R. (2017). Implication of Contextbased Science in Middle School Students: Case of Learning Heat. International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning, 24(2), 1–19.
 8. Fakcharoenphol, W., Morphew, J. W., & Mestre, J. P. (2015). Judgments of physics problem difficulty among experts and novices. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 11(2), 1–14. https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.11.020128
 9. Kruea-In, C.*, Kruea-In, N. and Fackchareonphol, W. (2015). A Study of Thai In-Service and Pre-Service Science Teachers’ Understanding of Science Process Skills.Procedia – Social and Behavioral Sciences, 197, 993-997.

 ผลงานอื่นๆ