ผศ. ดร.พินดา วราสุนันท์

Pinda
ชื่อ-สกุล                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์               รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา           F 1061

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ  

ที่อยู่ที่ทำงาน

อาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ที่อยู่ปัจจุบัน

101/62 หมู่บ้านกฤษดานคร 11 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1110

โทรศัพท์ : 085-9142645 E-mail : doypinda@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

 1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 2. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
 3. การวิจัยการศึกษา

การศึกษา

ปริญญาเอก  : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท   : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี  : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

ตำราประกอบการสอน

พินดา วราสุนันท์. (2555). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. เอกสารอัดสำเนา.

งานวิจัย/การตีพิมพ์

พินดา วราสุนันท์ และ วิทยา ซิ้มเจริญ. (2564). การประเมินความต้องการจำเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษายุคโควิด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 15(3): 155-165.

ณัฐนนท์ กลำพบุตร, พินดา วราสุนันท์, สุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม, อังสนา ศรีสวนแตง และ วัฒนา มณีวงศ์. (2564). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ เรื่อง สถิติ (2) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารการวัดผลการศึกษา, 38(104): 221-232.

ดารินทร์ งามสันเทียะ, พินดา วราสุนันท์ และ วิชา อุ่นวรรณธรรม. (2563). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 43(3): 15-29.

สรัญญา จันทร์ชูสกุล และ พินดา วราสุนันท์. (2563). การประเมินทักษะการปฏิบัติ: จากหลักการสู่แนวทางการปฏิบัติ. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 26(2): 36-56.

ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, เตชิตา ไชยอ่อน, พินดา วราสุนันท์, จันทิมา ทองสุภาพ, ศิริสุดา ศิริโชติมงคล และ วสันต์ เดือนแจ้ง. (2563). การศึกษาความคาดหวังของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(1): 28-38.

ณัฐริกา  สิทธิชัย,  พินดา วราสุนันท์,  วิชา อุ่นวรรณธรรม, แสงเดือน เจริญฉิม และ วสันต์ เดือนแจ้ง. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ เรื่อง สถิติ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี. วารสารการวัดผลการศึกษา, 36(100): 93-109.

ปิยวรรณ ประหยัดทรัพย์, พินดา วราสุนันท์ และ สุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 2(1): 58-73.

พินดา วราสุนันท์, สมพร วันประกอบ และ สรัญญา จันทร์ชูสกุล. (2561). การคิดเชิงประเมิน. วารสารการวัดผลการศึกษา, 35(97): 1-9.

บุษบา บัวสมบูรณ์, สรัญญา จันทร์ชูสกุล, พินดา วราสุนันท์ และ ณัฐกิตติ์ นาทา. (2561). การสำรวจนวัตกรรมการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยของครูในระดับชั้นประถมศึกษา. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 10(1): 28-43.

ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, สรัญญา จันทร์ชูสกุล และ พินดา วราสุนันท์. (2560). การพัฒนารูปแบบการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(3): 2405-2419.

สรัญญา จันทร์ชูสกุล, อัจศรา ประเสริฐสิน และ พินดา วราสุนันท์. (2560). การพัฒนามาตรวัดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 23(2): 183-198 .

พินดา วราสุนันท์, บุษบา บัวสมบูรณ์, สรัญญา จันทร์ชูสกุล และ ณัฐกิตติ์ นาทา. (2560). ผลการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปใช้ในการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 18(1): 55-69.

เจษฎา ชวนะไพศาลพินดา วราสุนันท์ และ สามารถ อรัญนารถ. (2560). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางเลนวิทยา,  Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(1): 297-312.

ชไมพร รังสิยานุพงศ์รัตนา ศรีทัศน์ และ พินดา วราสุนันท์. (2559). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทำงานกลุ่มและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยโดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ STAD. Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, 3(4): 87-103.

พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล, ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต และ พินดา วราสุนันท์. (2559). ความเห็นของแพทย์ประจำบ้านต่อสถานการณ์ความเครียดทางวิสัญญี. วิสัญญีสาร, 42(4): 223-238.

พินดา วราสุนันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และ สรัญญา จันทร์ชูสกุล. (2558). การประเมินความต้องการจำเป็นการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7(2): 108-120.

พินดา วราสุนันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และ สรัญญา จันทร์ชูสกุล. (2558). การพัฒนากลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. บรรณศาสตร์ มศว., 8(2): 69-82.

พินดา วราสุนันท์. (2558). การพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 9(1): 33-40.

พินดา วราสุนันท์. (2557). การพัฒนาความสามารถทางการวัดและประเมินผลและการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 9(1): 75-89.

พินดา วราสุนันท์. (2557). การประเมินความต้องการจำเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. วารสารศรีปทุมปริทัศน์, 14(1): 27-37.

บรรจบ ภิรมย์คำ, สุมิตร สุวรรณ, ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์, ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล และ พินดา วราสุนันท์. (2557). ผลกระทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์, 42(4): 44-63.

พินดา วราสุนันท์. (2556). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรู้ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 5(9): 131-144.

พินดา วราสุนันท์. (2556). การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก . วารสารศรีปทุมปริทัศน์, 13(2): 133-139.

พินดา วราสุนันท์. (2556). ย้อนรอยการประเมินสู่มุมมองการประเมินในอนาคต . วารสารการวัดผลการศึกษา, 30(88): 12-21.

พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล, ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต, พินดา วราสุนันท์, ปาริชาต อภิเดชากุล, สุธิศา ฉมาดล, ขนิษฐา ไกรประสิทธิ์ และ เพชรีเจนจบ. (2555). การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัย 2 ระดับเพื่อประเมินการเรียนรู้ ในวิชาการวิเคราะห์ก๊าซในเลือดของนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 35(2): 68-77.

พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล, ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต, พินดา วราสุนันท์, สุภาณดี จันต๊ะคาด และ อารยา องค์เอี่ยม. (2553). การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์กับการเรียนแบบรอบรู้ในชั้นเรียน ของแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีชั้นปีที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์, 33(4): 87-94.

 

CONFERENCES& PROCEEDING

กนกวรรณ เล้าอรุณอารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ และ พินดา วราสุนันท์. (2016).  บทบาทด้านการผลิตของสตรีภาคการเกษตรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหนี้สินครัวเรือน, International conference on human and community resource development, 27 พฤษภาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Vichitvejpaisal, P., Jiranantarat,  V., Panjamawat, T., Varasunun, P. and Apidechakul, P. (2010). Developing a Two-Tier Diagnostic Test To Assess Students  with Different Background Knowledge. Paper presented at The  American Society of Anesthesiologists  2010 October 18, American.

 

ผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ งานเกษตรแห่งชาติ

พินดา วราสุนันท์ศิริชัย ศรีพรหม, วิทัศน์ ฝักเจริญผล, คมกริช เชาว์พานิช และ จิราภรณ์ กาแก้ว. (2560). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พินดา วราสุนันท์. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

ธันยพัฒน์ พันธุ์พำนัก, พินดา วราสุนันท์ และ กรวีณา ศรีละพันธ์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เรื่องระบบสมการเชิงเส้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม.

พินดา วราสุนันท์. (2557). การศึกษาความสามารถในการวัดและประเมินผลการศึกษาของนิสิตในโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย.

สิริกร ถนนแก้ว และ พินดา วราสุนันท์. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ
เมทริกซ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก.

พินดา วราสุนันท์. (2556). การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของโมเดลมาตรฐานการประเมินความสามารถทางการประเมินของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.

อธิเกียรติ ทองเพิ่ม, พินดา วราสุนันท์, ทองวาท ราชชารี และ อรวรรณ์ ทองเพิ่ม. (2556). การประเมินความต้องการจำเป็นการประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

อธิเกียรติ ทองเพิ่ม, พินดา วราสุนันท์, สุมิตร สุวรรณ พรเพ็ญ แก้วจรัสวิไล ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ และ กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล. (2550). การศึกษาสภาพความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการของนักเรียนและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้).

 

งานวิจัยที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย

สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ. (2554). โครงการการประเมินแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน.กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ. (2553). การประเมินผลโครงการ “ทรูปลูกปัญญา”.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทองอินทร์ วงศ์โสธร และคณะ.  (2552).  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน).

ศิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา และคณะ. (2550). โครงการการสังเคราะห์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ กระบวนการนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพิ้นฐานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

รางวัลที่เคยได้รับ

 • รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทางการประเมินในด้านการสร้างข้อสอบของครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาโดยใช้แนวคิดเครือข่ายมิตรวิพากษ์” จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558
 • รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยคุณภาพระดับดีเด่น เรื่อง “การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของโมเดลมาตรฐานการประเมินความสามารถทางการประเมินของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” จากการประชุมวิชาการแห่งชาติ งานเกษตรกำแพงแสน ปี 2014

ผลงานอื่นๆ

 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมสู่
  การประเมินคุณภาพสถานศึกษา วันที่ 6-9 ธันวาคม 2556
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรครู ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลของสำนักการศึกษา กทม. ในเดือนมิถุนายน 2556
 • วิทยากรแก่ครูโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร เรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 วันที่
  14-15 พฤษภาคม 2558
 • กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
  ศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558
 • กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กันยายน 2558
 • กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2558
 • วิทยากรโครงการ นำร่องคูปองครู ประจำปีงบประมาณ 2558
 • กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์