ผศ. ดร.พินดา วราสุนันท์

Pinda

ชื่อ-สกุล                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์               รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา           F 1061

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ  

ที่อยู่ที่ทำงาน

อาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ที่อยู่ปัจจุบัน

101/62 หมู่บ้านกฤษดานคร 11 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1110

โทรศัพท์ : 085-9142645 E-mail : doypinda@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

 1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 2. การวัดและการประเมินผลการศึกษา

การศึกษา

ปริญญาเอก  : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท   : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี  : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

ตำราประกอบการสอน

พินดา วราสุนันท์. (2555). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. เอกสารอัดสำเนา.

งานวิจัย/การตีพิมพ์

พินดา วราสุนันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และ สรัญญา จันทร์ชูสกุล. (2558). การประเมินความต้องการจำเป็นการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7(2): 108-120.

พินดา วราสุนันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และ สรัญญา จันทร์ชูสกุล. (2558). การพัฒนากลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. บรรณศาสตร์ มศว., 8(2): 69-82.

พินดา วราสุนันท์. (2558). การพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 9(1): 33-40.

พินดา วราสุนันท์. (2557). การพัฒนาความสามารถทางการวัดและประเมินผลและการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 9(1): 75-89.

พินดา วราสุนันท์. (2557). การประเมินความต้องการจำเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. วารสารศรีปทุมปริทัศน์, 14(1): 27-37.

บรรจบ ภิรมย์คำ, สุมิตร สุวรรณ, ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์, ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล และ พินดา วราสุนันท์. (2557). ผลกระทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์, 42(4): 44-63.

พินดา วราสุนันท์. (2556). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรู้ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 5(9): 131-144.

พินดา วราสุนันท์. (2556). การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก . วารสารศรีปทุมปริทัศน์, 13(2): 133-139.

พินดา วราสุนันท์. (2556). ย้อนรอยการประเมินสู่มุมมองการประเมินในอนาคต . วารสารการวัดผลการศึกษา, 30(88): 12-21.

พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล, ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต, พินดา วราสุนันท์, ปาริชาต อภิเดชากุล, สุธิศา ฉมาดล, ขนิษฐา ไกรประสิทธิ์ และ เพชรีเจนจบ. (2555). การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัย 2 ระดับเพื่อประเมินการเรียนรู้ ในวิชาการวิเคราะห์ก๊าซในเลือดของนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 35(2): 68-77.

พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล, ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต, พินดา วราสุนันท์, สุภาณดี จันต๊ะคาด และ อารยา องค์เอี่ยม. (2553). การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์กับการเรียนแบบรอบรู้ในชั้นเรียน ของแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีชั้นปีที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์, 33(4): 87-94.

ผลงานอื่นๆ

 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมสู่
  การประเมินคุณภาพสถานศึกษา วันที่ 6-9 ธันวาคม 2556
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรครู ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลของสำนักการศึกษา กทม. ในเดือนมิถุนายน 2556
 • วิทยากรแก่ครูโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร เรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 วันที่
  14-15 พฤษภาคม 2558
 • กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
  ศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558
 • กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กันยายน 2558
 • กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2558
 • วิทยากรโครงการ นำร่องคูปองครู ประจำปีงบประมาณ 2558
 • กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์