ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ

Tustrin

Name:                           Mrs Tussatrin Wannagatesiri

(name at birth  Tussatrin Kruatong)

Workplace:                   Faculty of Education and Development Sciences

Kasetsart University Kamphaengsaen Campus

Nationality:                   Thai

Tel:                               +66 2834 0646

Mobile:                         +66 86 866 6757

Email:                           tussatrin_k@yahoo.com, fedutrkr@ku.ac.th

EDUCATION

2002-2007               Ph.D. in Science Education (Physics), Kasetsart University, Bangkok, Thailand

Advisor:  Associate Professor Sunan Sung-ong, Ph.D.

Thesis:  The Development of Students’ Understanding and Application of Heat and Thermodynamics Concepts through a Contextual Approach

2005                         Study at Centre for Science and Technology Education Research (CSTER), The University of Waikato, New Zealand

2001                          Diploma Degree in Science Teaching (Physics), Faculty of Education, Mahasarakham Univertsity, Mahasarakham, Thailand

1997-2000                B.Sc. (Physics) (First Classes Honors), Faculty of Science,

Ubon Rajathanee University, Ubon Rajathanee, Thailand

RESEARCH INTERTED:  Physics Education

 • Inquiry and Contextual Teaching and Learning in Physics.
 • In-Service and Pre-Service Science Teacher Professional Development.
 • Development of Teaching and Learning Processes, Learning Materials, Hands-on Activity and Formative Assessment in Physics Education.

PUBLICATIONS

International Journal

 • Kruatong, T., Jones, A., Singh, P. & Sung-ong, S. (2006). Thai high school students’ understanding of heat and thermodynamics. Kasetsart University Journal, 27(2), 321-330.
 • Kruatong, T., & Sung-ong, S. (2007). High school student interests in contexts of heat and thermodynamics. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities, 13(1), 97-107.
 • Kruatong, T., Dahsah, C., & Panijpan, B. (2010). A hand-held spectrofluorometer to help students understand excitation and emission of fluorescing solution. Chemical Educator, 15, 5-9. (springerlink) (EBSCO HOST) ISSN: 14304171 DOI 10.1007/s00897102228a
 • Somchaipeng, T. & Kruatong, T.* (2010). The Development of Thai Pre-service Mathematics Teachers’ Pedagogical Content Knowledge: A Series Teaching Case. The International Journal of Learning, 17(2), 257-276.

ASSIA (Applied Social Sciences Index & Abstracts), Australian Department of Education,  Science and Training) ISSN: 14479494 (print), 1447-9540 (online) Publisher Site: http://www.Learning-Journal.com

 • Dahsah, C. & Kruatong, T.* (2010). Quantitative Chemistry Teaching and Learning at the High School Level: A Case Study in Thailand. The International Journal of Learning, (17)9, 45-60.
 • Kruatong, T.* (2011). The Development and Validation of a Diagnostic Instrument to Evaluate Secondary School Students’ Conceptions and Problem Solving in Mechanics. The International Journal of Learning, 17(10), 51-70.
 • O Chittasirinuwat, T Kruatong* and B Paosawatyanyong (2011). More fun and curiosity with magnetic guns in the classroom. Educ. 46, 318-322. doi: 10.1088/0031-9120/46/3/011
 • ArnoldR., Kruatong, T., Dahsah. C., & Suwanjinda, D., (2012). The classroom-friendly ABO blood types kit: blood agglutination simulation. Journal of Biological Education, 46(1), 45-51. DOI: 10.1080/00219266.2011.556750 Available online: 01 Feb 2012
 • Somchaipeng, T., Kruatong, T.*, & Panijpan, B. (2012). Disc as models for physical and mathematical proofs of series square of sum and sum of squares. Mathematics Teacher. 106(1), 46-50. (EBSCO HOST) (HW Wilson) ISSN 00255769
 • Choojit Sarapak & Tussatrin Wannagatesiri. (2013).Nanotechnology Curriculum in Thailand. International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning. 19, 15-28.
 • Tussatrin Wannagatesiri. (2013). A Case of Teaching Energy through Context based Learning: Developing Lower Secondary Teachers’ Pedagogical Content Knowledge of Science. International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning. 19, 79-97.
 • Tussatrin Wannagatesiri, Kulthida Nukulth, Nantarat Kruea – In, Athikiat Thongperm. (2014). Lesson Learned from the Experiences of Small Schools in Thailand. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 141, 1095 – 1100.
 • Tussatrin Wannagatesiri, Nantarat Kruea – In,, Kulthida Nukulth Athikiat Thongperm. (2015). Situations and Guidelines for Enhancement of Thai Labors’ Vocational Rehabilitation and Retraining. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 197, 1053-1058.

Article

 • Kruatong, T. & Dahsah, C., (2012). “Supporting health education in Thai contexts: Conceptualizing and evaluating the change.” In N., Taylor, et al. (Eds.), Health Education in Context An International Perspective on Health Education in Schools and Local Communities (pp. 199-210). Rotterdam: Sense. ISBN: 978-94-6091-874-2 (paperback)
 • Dahsah, C. & Kruatong, T., (2009). “The Development of Environmental Education in Thailand under the Philosophy of a Sufficiency Economy.” In N., Taylor, et al. (Eds.), Environmental Education in Context: An International Perspective and the Development of Environmental Education (pp. 289-298). Rotterdam: Sense.
 • ทัศตริน เครือทอง (2553). การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีบริบท. นิตยสาร สสวท., 38(166), 56-59.
 • ทัศตริน เครือทอง (2553). ตามหาอนุกรมกำลังสองจากทรงกรวย. นิตยสาร สสวท., 38(165), 44-45.
 • ทัศตริน เครือทอง (2553). เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเปรียบเทียบ. นิตยสาร สสวท., 38(167), 72-78.

 Oral Presentations/Proceedings in International conference

Kruatong,T. 2013. Lesson Learned from the Experiences of Small Schools in Thailand. Paper presented at the 4th World Conference on Learning, Teaching, and Educational Leadership, Barcelona, October, 27-29.

Kruatong,T. 2011. Developing on Instrument for Opportunity Extension Schools Science Teachers’ Self Evaluation of Content Knowledge and Pedagogical Content Knowledge. Paper presented at he Fourth Annual Asian Conference on Education, Osaka, November, 24-28.

Kruatong,T. 2011. Factors Affecting Junior High School Students’ Interest in Physics. Paper presented at the Fourth International Conference on Science and Mathematics Education, Penang, November, 15-17.

Kruatong,T. 2012. The Teaching of Energy through Context-based Learning: Developing Lower Secondary Teachers’ Pedagogical Content Knowledge of Science. Paper presented at the 19th International Conference on Learning, London, September, 14-16.

Kruatong, T. 2011.  Inquiry-based Workshop in Physics for In-service Primary School Teachers. Paper presented at the International Conference in Education Research, Khon Kaen, September, 9-10.

Kruatong, T. 2010.  Team Teaching on Science Education Course for Graduated Students. Paper presented at the International Conference in Education Research, Khon Kaen, September, 10-1

Kruatong, T., Jones, A., Singh, P. & Sung-ong, S. (2005). Thai high school students’ understanding of heat and thermodynamics. Proceeding of the 44th Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, Jan 30- Feb 2.

Kruatong, T., Singh, P. & Sung-ong, S. (2006). Thai high school student conceptions and interests of heat and thermodynamics. Proceeding of the Australasian Science Education Research Association, Canberra, July, 5-8.

Kruatong, T., & Jones, A. (2006). Learning and teaching heat and thermodynamics in thai high schools. Proceeding of the International Science Education Conference, Singapore, November, 22-24.

Kruatong, T., Jones, A., Cowie, B. Singh, P. and Sung-ong, S. (2007). Development of high school students’ understanding of heat and thermodynamics concepts through a contextual approach. Proceeding of the National Association for Research in Science Teaching, Louisiana, April 15-18.

Dahsah, C and Kruatong, T. (2007). “Using Small Scale Experiment on Precipitation Reactions and Limiting Reagents.” Proceeding of ICASE Asian Symposium 2007, Pattaya, Thailand, Nov 6-9.

Supap, W., Panijpan, B. and Kruatong, T. (2007). “The use of self –similarity to teach geometric infinite series.” Proceeding of  ICASE Asian Symposium 2007, Pattaya, Thailand, Nov 6-9.

Wongkia, W., Panijpan, B. and Kruatong, T. (2007). “Enhancing grade 7 students’ understanding of patterns and relations: the tower of Hanoi problem.” Proceeding of ICASE Asian Symposium 2007, Pattaya, Thailand, Nov 6-9.

Somchaipeng, T., Panijpan, B. and Kruatong, T. (2008). “Promoting the Preservice Teachers Mastery of Teaching Series by Using a Set of Models.” Proceeding of The 2nd International Conference on 21st Century Information Technology in Mathematics Education, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, May 6-8.

Noipuk, O., Panijpan, B. and Kruatong, T. (2008). “Enhancing Spatial Skill of Secondary Students in 2D-3D Conversion by Using Geometry Interactive Multimedia.” Proceeding of The 2nd International Conference on 21st Century Information Technology in Mathematics Education, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, May 6-8.

Busadee, N., Panijpan, B. and Kruatong, T. (2008). “Development of a Teaching Package on Permutation and Combination to Enhance Understanding of 12th Grade Students.” Proceeding of The 2nd International Conference on 21st Century Information Technology in Mathematics Education, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, May 6-8.

Sarapuk, C., Panijpan, B. and Kruatong, T. (2009, April). “Diagnosing undergraduate students’ and physics teachers’ mental models of principles of conservation of momentum and energy using Newton’s cradle”. Proceeding of the 1st Annual International Graduate Research Conference on Social Sciences and Humanities, Bangkok, Thailand.

Chittasirinuwat, O., Kruatong, T, and Paosawatyanyong, B. (2009, October). “College Students’ Intuitive Understanding of Energy and Momentum and Their Procedures of Problem-Solving Thinking”. Proceeding of the International Conference on Physics Education 2009 (ICPE 2009) in Bangkok, Thailand.

Kruatong, T. and Dahsah, C. (2007). “Diagnosing High School Students’ Understanding of Electric Circuits.” Presented at the First International Conference on Science Education in the Asia-Pacific, Bangkok, Thailand, Nov 28-29.

Dahsah, C. and Kruatong, T. (2007). “Coaching Base Teaching in Science Education Course for Graduated Students.” Presented at the First International Conference on Science Education in the Asia-Pacific, Bangkok, Thailand, Nov 28-29.

Dahsah, C. and Kruatong, T. (2007). “Using Small Scale Experiment on Precipitation Reactions and Limiting Reagents.” Presented at ICASE Asian Symposium 2007, Pattaya, Thailand, Nov 6-9.

Kruatong, T.(2009). “Exploring Mathematics and Science Teachers’ Pedagogical Knowledge in Teaching Higher-order Thinking”. Presented in the International Conference on Educational Research (ICER), Khon Kaen, Thailand,  September 11-12, 2009.

 Research report  (รายงานการวิจัย)

ทัศตริน เครือทอง (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความรู้บูรณาการวิธีการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยแนวทางการสอนพลังงานอย่างมีบริบท. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 73 หน้า.

ทัศตริน เครือทองและคณะ.  2554.  รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาความพร้อมและความต้องการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

The Development of the Ways to Promote and Support Research Ethics

The Guideline of the Way to Promote and Support Research Ethics

 เอกสารประกอบการสอน

ทัศตริน เครือทอง (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 187 หน้า.

 ทุนวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

 • การพัฒนาความเข้าใจของนักศึกษาฝึกหัดครูโดยการบูรณาการความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ (The Development of Pre-service Teachers’ Understanding by Integration of Pedagogical Content Knowledge in Mathematics) // สัดส่วนที่ทำการวิจัย 20% (หัวหน้าโครงการ)  //ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
 • การศึกษาการเรียนรู้ของเด็กไทยในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม (Studies on the Learning Process of Thai Students in Science and Mathematics for the Development of Appropriated Learning Systems) // สัดส่วนที่ทำวิจัย 15%//ทุน วช
 • การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาความเข้าใจทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความสร้างสรรค์ของเด็กไทย (Learning Science and Mathematics through Research to Enhance Understanding of the Science Process Skills, Critical Thinking, Problem-Solving and Creativity) // สัดส่วนที่ทำวิจัย 30%//ทุน วช
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา (Development of Educational Information System for Enhancing Science and Mathematics Learning and Teaching at All Level) // สัดส่วนที่ทำวิจัย 10% //ทุน วช
 • การพัฒนาต้นแบบชุดปฏิบัติการเพื่อศึกษาสมบัติคอลลิเกทิฟ เพื่อพัฒนาความเข้าใจและกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Development of a Colligative laboratory practical to Promote high school  students’ understanding and scientific inquiry practices) // สัดส่วนที่ทำวิจัย   30%   //ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
 • การพัฒนาชุดต้นแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิผลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (Development of an Effective Learning Package in Science and Mathematics for High School Students) // สัดส่วนที่ทำวิจัย 40% (หัวหน้าโครงการ) //ทุน วช
 • การส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านกลศาสตร์ของนักเรียนผ่านการสร้างแบบจำลอง (Enhancing students’ learning in mechanics through a model-building Approach) // สัดส่วนที่ทำการวิจัย 50%  (หัวหน้าโครงการ)  //ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
 • การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีบริบท (The Development of Middle School Students’ Understanding and Problem – Solving Ability in Energy through a Contextual Approach) // สัดส่วนที่ทำวิจัย   100%  (หัวหน้าโครงการ)   //ทุน สกว
 • การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคกลางตะวันตก (Lesson Learned from the Experiences of Small-sized Schools in the West-Central Thailand // สัดส่วนที่ทำวิจัย 60% (หัวหน้าโครงการ)    //ทุน สกว
 • โครงการวิจัย เรื่อง สภาพการณ์และแนวทางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย (Situations and Learning Approach Guidelines for Enhancement of Thai Labors’  Vocational Rehabilitation and Retraining)  แหล่งทุน/งบประมาณ  ทุนอุดหนุน สกว.
 • โครงการวิจัย เรื่อง การสร้างโปรแกรมพัฒนาด้านความรู้ผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ (Development of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) Training Programme for Pre-Service Science Teacher)

แหล่งทุน/งบประมาณ  ทุนอุดหนุน สพว. มก.