ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์

Nantarat

ชื่อ-สกุล                                   ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์                     รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา        F 8003

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140โทรศัพท์ 034351898 ต่อ 414  โทรสาร 034355605E-mail: p_nantarat@yahoo.co.th, fedunrp@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์ศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และการพัฒนาวิชาชีพครู

การศึกษา

ปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สำเร็จ2550                                         คะแนนเฉลี่ยสะสม        4.00

ประกาศนียบัตรทางการศึกษาศาสตร์ (วิชาชีพครู)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สำเร็จ 2545                                        คะแนนเฉลี่ยสะสม        3.79

ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สำเร็จ2544                                         คะแนนเฉลี่ยสะสม        3.21

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

นันทรัตน์ เครืออินทร์. (2557). เอกสารประกอบการสอนวิชาจริยธรรมและจรรยาสำหรับครู 01162311. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

งานวิจัย/การตีพิมพ์

Kruea-In, N. and Kruea-In, C. (2015).Pre-Service Teachers’ Responses to Ethical Situation Related to Teaching Practice.Procedia – Social and Behavioral Sciences, 197, 988-992.

Kruea-In, C.,Kruea-In, N. and Fackchareonphol, W.(2015).A Study of Thai In-Service and Pre-Service Science Teachers’ Understanding of Science Process Skills.Procedia – Social and Behavioral Sciences, 197, 993-997.

Wannagatesiri, T., Kruea – In, N.,Nukultham, K., and Thongperm, A. (2015).Situations and Guidelines for Enhancement for Thai Labors’ Vocational Rehabilitation and Retraining.Procedia – Social and Behavioral Sciences, 197, 1053-1058.

Wannagatesiri, T., Nukultham, K., Kruea – In, N. and Thongperm, A. (2014). Lesson Learned from the Experiences of Small Schools in Thailand. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 141, 1095-1100.

Kruea-In, N. and Thongperm, O. (2014). Teaching of Science Process Skills in Thai Contexts: Status, Supports and Obstacles. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 141, 1324 – 1329.

Kruea-In, N and Buaraphan, K. (2014).Enhancing Lower Secondary School Science Teachers’ Science Process Skills and Laboratory Lesson Preparation through a Social Constructivist-based Professional Development Workshop.The International Journal of Science, Mathematics and Technology, 20(2), 43-56.

ผลงานอื่นๆ

– บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการวิจัย ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2557-2558

– รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557