ดร.ทัศนีย์ จันติยะ

Tassanee

ชื่อ-สกุล                                    นางทัศนีย์ จันติยะ                   รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา          F1074

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

E-mail: puikaset28@yahoo.com, puikaset28@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ, การสอนอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน, กลยุทธ์การเรียนรู้

การศึกษา

ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี:  ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ (มัธยม) วิชาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

งานวิจัย/การตีพิมพ์

2556 : ความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

2557 :  การศึกษากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หัวหน้าโครงการวิจัย)

2558:   การพัฒนารูปแบบความเป็นครูมืออาชีพสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาภาษาอังกฤษศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการสะท้อนความคิดด้วยตนเอง (หัวหน้าโครงการวิจัย)

2558ซ  การพัฒนารูปแบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตครูสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ผลงานอื่นๆ

– วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ