อาจารย์บัณฑิต เทียบทอง

M

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)            นายบัณฑิต เทียบทอง                  รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา                      F3050

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Mr. Bundit Thiabthong

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อได้สะดวก

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ที่ทำงาน 034-351-898  แฟกซ์ 034-351-403

โทรศัพท์มือถือ 095-539-8959

E-mail: boy_bundit@hotmail.com, fedubdt@ku.ac.th

การศึกษา

 • 2544 ปริญญาตรี ศศ.บ.   พลศึกษา         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2548 ปริญญาโท ศศ.ม.    พลศึกษา         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาระงานสอน

 1. รายวิชา 02170126 ทักษะและเทคนิคการสอนยิมนาสติก (Skills and Techniques of Teaching Gymnastics)
 2. รายวิชา 02170118 การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน (Basic Movement)
 3. รายวิชา 02170317 การเป็นผู้ฝึกกีฬา (Sport Coaching)
 4. รายวิชา 01175165 การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health)

 สาขาที่เชี่ยวชาญ

 1. การเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล (Football or Soccer Coaching)
 2. การฝึกการเคลื่อนไหวเบื้องต้น (Basic movement Training )
 3. การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬา (Physical Fitness for Athletes)

งานวิจัยร่วม

รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก (ยกเว้นทุน มก.) โดยนักวิจัยมีสถานภาพเป็นผู้ร่วมโครงการ

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อแหล่งทุน ระยะเวลา
ดำเนินการ
งบประมาณ
1 2559 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
HEALTH CARE BEHAVIOR OF MATTHAYOMSUEKSA 3 STUDENTS IN BENCHAMATHEPUTHIT PHETCHABURI SCHOOL BASED UPON SUFFICIENT ECONOMIC PHILOSOPHY
ทุนส่วนตัว 1/2559-6/2559 5,000
2 2557 การสร้างนวัตกรรมโปรแกรมให้คะแนนกีฬาเซปักตะกร้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์
Developing the sport SepakTakraw by Innovative programs designed by computer
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 6/2557-3/2558 66,000
3 2554 สถานภาพพลศึกษาในประเทศไทย
The Status of Physical Education in Thailand
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 10/2553-9/2556 1,499,999
4 2552 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี
Construction of Physical Fitness Tests for Pre-School Students of Age 4-6.
คณะกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันการศึกษา (สสส.) 3/2552-11/2552 150,000

 

 1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
  (HEALTH CARE BEHAVIOR OF MATTHAYOMSUEKSA 3 STUDENTS IN BENCHAMATHEPUTHIT PHETCHABURI SCHOOL BASED UPON SUFFICIENT ECONOMIC PHILOSOPHY
  )

 

ลำดับ ชื่อผู้ร่วมงาน หน่วยงาน ประเภทผู้ร่วมโครงการวิจัย หมายเหตุ สัดส่วนการวิจัย (%)
1 อ.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา หัวหน้าชุดโครงการ นักวิจัยภายใน มก. 80.00
2 รศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
3 อ.ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
4 อ.บัณฑิต เทียบทอง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
5 ผศ.วรพงษ์ แย้มงามเหลือ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาพลศึกษา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00

 

 1. การสร้างนวัตกรรมโปรแกรมให้คะแนนกีฬาเซปักตะกร้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Developing the sport SepakTakraw by Innovative programs designed by computer)

 

ชื่อผู้ร่วมงาน หน่วยงาน ประเภทผู้ร่วมโครงการวิจัย หมายเหตุ สัดส่วนการวิจัย (%)
1 อ.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา หัวหน้าชุดโครงการ นักวิจัยภายใน มก. 80.00
2 รศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
3 ผศ.คมกริช เชาว์พานิช คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
4 อ.บัณฑิต เทียบทอง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
5 อ.สุพรทิพย์ พูพะเนียด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 2.00
6 อ.ดร.กุลธิดา เหมาเพชร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 2.00
7 ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 1.00

 

 1. สถานภาพพลศึกษาในประเทศไทย (The Status of Physical Education in Thailand)
ชื่อผู้ร่วมงาน หน่วยงาน ประเภทผู้ร่วมโครงการวิจัย หมายเหตุ สัดส่วนการวิจัย (%)
1 รศ.ดร.กรรวี บุญชัย คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาพลศึกษา หัวหน้าชุดโครงการ นักวิจัยภายใน มก. 20.00
2 รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาพลศึกษา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 15.00
3 ผศ.พีระ มาลีหอม คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาพลศึกษา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 15.00
4 ผศ.จุฑามาศ บัตรเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาพลศึกษา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 15.00
5 อ.วิชาญ มะวิญธร คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาพลศึกษา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 15.00
6 อ.บัณฑิต เทียบทอง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 10.00
7 นายชูโชค ชูเจริญ สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน กองบริการกลาง ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 10.00

 

 

 1. การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี (Construction of Physical Fitness Tests for Pre-School Students of Age 4-6.)

 

ชื่อผู้ร่วมงาน หน่วยงาน ประเภทผู้ร่วมโครงการวิจัย หมายเหตุ สัดส่วนการวิจัย (%)
1 ผศ.ศิริชัย ศรีพรหม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา หัวหน้าชุดโครงการ นักวิจัยภายใน มก. 10.00
2 รศ.บรรจบ ภิรมย์คำ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 20.00
3 รศ.อุดร รัตนภักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 10.00
4 ผศ.คมกริช เชาว์พานิช คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
5 อ.พรเพ็ญ ลาโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
6 ผศ.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
7 รศ.วินัย พูลศรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
8 อ.ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
9 รศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
10 ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
11 อ.บัณฑิต เทียบทอง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
12 รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ภาควิชาการจัดการการกีฬา ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 10.00
13 ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00
14 อ.อำพร ศรียาภัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยภายใน มก. 5.00