รองศาสตราจารย์ ดร. มุยรี ถนอมสุข

mayuri

ชื่อ-สกุล:                        รองศาสตราจารย์ ดร. มุยรี  ถนอมสุข                      รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา                F3021

 ที่อยู่ ติดต่อ:

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

E-mail: fedumrt@ku.ac.th

Tel. 0819466154

ความเชี่ยวชาญ:

พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และผู้สูงอายุ

การศึกษา

ปริญญาเอก…ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา)

ปริญญาโท…การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา)

ปริญญาตรี…การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์. 2557. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 01172267 หลักและวิธีสอนตะกร้อ.

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

งานวิจัย/การตีพิมพ์

มยุรี  ถนอมสุข  สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม และศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์. 2559. คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นจริงของนิสิต

ฝึกสอนสาขาวิชาพลศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย์พลศึกษา. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

มยุรี  ถนอมสุข  สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม สุพรทิพย์ พูพะเนียด สุมิตร  สุวรรณ และศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์. 2558. การสร้าง

ต้นแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

มยุรี  ถนอมสุข  กุลธิดา  เหมาเพชร และศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์. 2556. โครงการประเมินผลระบบการสอบคัดเลือกนิสิต

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน. ผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ “IOCES

FOURTH CONFERENCE”ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย.

มยุรี  ถนอมสุข  บรรจบ  ภิรมย์คำ  ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์  สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม และอธิเกียรติ ทองเพิ่ม. 2555. ทัศนคติ

ต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ.38(2), กรกฎาคม- ธันวาคม 2555.

มยุรี  ถนอมสุข. 2554. ความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนที่มีต่อการจัดการเรียน

การสอนวิชาลีลาศ. ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “แม่โจ้-แพร่ วิจัยครั้งที่

2” ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2554.

มยุรี  ถนอมสุข  บรรจบ  ภิรมย์คำ  อรวรรณ์ ทองเพิ่ม  อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม  สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม และศุภวรรณ

วงศ์สร้างทรัพย์. 2553. การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา. ผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ “การประชุมวิชาการ

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2553.

มยุรี ถนอมสุข และศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์. 2556. การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กำแพงแสน. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ.39(1), มกราคม- มิถุนายน 2556.

สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม  ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์  มยุรี ถนอมสุข  คมกริช เชาว์พานิช  และกุลธิดา เหมาเพชร. 2556. ความ

ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน.

ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์  มยุรี ถนอมสุข และสมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม. 2555. เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของ

นักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา.

ผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ “การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555.

ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์ คมกริช  เชาว์พานิช มยุรี  ถนอมสุข สุพรทิพย์  พูเพนียด บัณฑิต  เทียบทอง และธารินทร์

ก้านเหลือง. 2558. การสร้างนวัตกรรมโปรแกรมให้คะแนนกีฬาเซปักตะกร้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์.

ผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 20th anniversary of KSSPE to be held at Gyeogin

National University of Education”ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2557 ณ ประเทศเกาหลีใต้.

Mayuree  Tanomsuk. 2013. Attitude Toward Physical Education By Science Classroom Students AtKasetsart University Laboratory School, Educational Research And Development Center

Under Supervision By Collaboration Project Between Kasetsart University, Kamphaengsaen

Campus And Ministry Of Science And Technology. Indian Ocean Comparative Education

Society-IOCES., OICES 3rd Conference Challenging Education For Future Change. 21-23 January

2013.

 ผลงานอื่นๆ

– ผู้ตัดสินสมาคมปัญจักสีลัตแห่งประเทศไทย

– ผู้จัดการทีมชมรมแฮนด์บอลหญิงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยทางการศึกษา

– วิทยากร

– ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย