ผศ.ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม

sombun

ชื่อ-สกุล                                   ผศ.ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม        รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา       F3056

ที่อยู่

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

   E-mail  fedusbs@ku.ac.th                                

ความเชี่ยวชาญ

วิจัย, หลักสูตร, สุขศึกษา

การศึกษา

4.1 ปริญญาเอก…กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

4.2 ปริญญาโท…กศ.ม. (สุขศึกษา)

4.3 ปริญญาตรี…ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์, บริหารสาธารณสุข)

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

5.1 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษาเบื้องต้น

5.2 เทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา

5.3 สารเสพติด

5.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

งานวิจัย/การตีพิมพ์

6.1 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (2552)

6.2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2551 (2552)

6.3 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี (2552)

6.4 ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2554)

6.5 พฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2554)

6.6 เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (2555)

6.7 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2556)

6.8 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2557)

6.9 การสร้างต้นแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน (2558)

6.10 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (2558)

6.11 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2559)

6.12 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง (2559)