ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล

toasak

ชื่อ-สกุล:                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล       รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา           F3049

ที่อยู่ ติดต่อ:

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

E-mail: fedutsk@ku.ac.th

Tel. 081-4231970

ความเชี่ยวชาญ:

มวยไทย กระบี่กระบอง เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล การจัดการค่ายพักแรม และเกมพลศึกษา

การศึกษา

ปริญญาเอก   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (มวยไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ปริญญาโท    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี    ศิกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

– เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักและเทคนิคการสอนเทเบิลเทนนิส

– กลยุทธ์การสอนเกม

– มวยไทย

ตำรา เรื่อง เอกลักษณ์มวยไทย

หนังสือ เรื่อง ศาสตร์และศิลป์การสอนมวยไทย

งานวิจัย/การตีพิมพ์

ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล และเตชิตา  ไชยอ่อน. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อนิรุตน์ ภมรพล ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล และวาสนา บุญเสวก. (2559).การพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือล่างในกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ผ้ายืดรัดแขนสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4.

นพดล ผิวอ่อน ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล และชวลิต ไชยลา. (2559). การพัฒนาทักษะการเตะลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านในโดยลูกบอลเตะเล่นสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4.

ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล. (2558).  การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยโบราณสำหรับเยาวชน. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล และเตชิตา  ไชยอ่อน. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

Toasak K. and Komkrich C. (2015). Developmental Methods of Muay Thai Camp Service for Foreigners” Proceeding 5th institute of Physical Education International Conference  5: 319 – 324 pp.

ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล และคมกริช เชาว์พานิช. (2557). แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของค่ายมวยไทยสำหรับชาวต่างชาติ.นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

อานนท์ พึ่งสาย และต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล. (2557). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อเจตคติในการเรียนพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 6 (1): 233-245.

…………….(2555). การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้. วารสารการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 9 : 203-204.

ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล. (2553). การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรรายวิชามวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7.

ชาญชัย ยมดิษฐ์ ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้ ธีรพล พบลาภ และวิลาวัณย์ ไชยอ่อน. (2553). การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทย เอ  บี  ซี  ไลเซนส์. กรุงเทพ: สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย.

ชาญชัย ยมดิษฐ์ ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้ ธีรพล พบลาภ และวิลาวัณย์ ไชยอ่อน. (2553).ประวัติศาสตร์มวยไทยอดีตถึงปัจจุบัน. กรุงเทพ: สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย.

ชาญชัย ยมดิษฐ์ ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้ ธีรพล พบลาภ และวิลาวัณย์ ไชยอ่อน. (2553). สาระสำคัญในพิพิธภัณฑ์มวยไทย. กรุงเทพ: สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย.

ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล. (2552). การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการเรียน การสอน มวยไทยในสถานศึกษา เขตภาคกลางตะวันตก. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

ชาญชัย ยมดิษฐ์ และต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล. (2552). พัฒนาการมวยไทยโบราณไชยา  โคราช  ลพบุรี. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

ผลงานอื่นๆ

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

พ.ศ.2552 – 2554        หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

พ.ศ.2554 – 2558        รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิต  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

พ.ศ.2555                  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์กีฬากำแพงแสน                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

พ.ศ.2556                  รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

พ.ศ.2554 – 2558         ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน      รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และ

พัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง