อาจารย์ จิราภรณ์ กาแก้ว

Jiraporn

ชื่อ-สกุล                อาจารย์ จิราภรณ์   กาแก้ว                รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา      F1061

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

ที่อยู่ 377 พหลโยธิน 62 แขวงคูคต เขตลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

e-mail address:  jirameow@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

  1. การสอนภาษาอังกฤษ
  2. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  3. กลวิธีการเรียนรู้ภาษา-ลีลาในภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล

การศึกษา

ปริญญาเอก: กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปริญญาโท:  ศศม. การสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ปริญญาตรี: ศศบ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

งานวิจัย/การตีพิมพ์

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 12กรกฎาคม-ธันวาคม 2557  เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

 ผลงานอื่นๆ

ผู้ร่วมวิจัยและนำเสนอการประชุมนานาชาติครั้งที่ 1 ภาคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ในหัวข้อ การศึกษาและออกแบบกลยุทธ์การนิเทศสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาภาษาอังกฤษศึกษา