ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม

sirichai

 ชื่อ-สกุล:                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม                    รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา                   F3005

ที่อยู่ ติดต่อ:

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์: 034-351898 ต่อ 501

โทรศัพท์ภายใน: 3570-4 ต่อ 501

E-mail: feduscs@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:

– การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา

– การวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา

– การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

– การฝึกด้วยน้ำหนัก (weight training)

– การออกกำลังกายด้วยแรงต้านทาน (resistance exercise)

– การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานทางด้านพลศึกษาและสุขศึกษา

– ยูโด

การศึกษา

ปริญญาเอก…ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท…ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี…การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศณียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

เอกสารการสอน หนังสือ

ศิริชัย ศรีพรหม. 2544. เอกสารประกอบการสอน 01175165 การฝึกด้วยน้ำหนัก. นครปฐม: ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

อุดร รัตนภักดิ์, ศิริชัย ศรีพรหม, คมกริช เชาว์พานิช และธารินทร์ ก้านเหลือง. 2553. สวนนวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสวนนวัตกรรมการท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศ. กาญจนบุรี: สหายพัฒนาการพิมพ์. (งบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

บทความวิชาการ

ศิริชัย ศรีพรหม. 2551. “แนวคิดโอลิมปิกสีเขียว” ปรากฏการณ์เหนือการแข่งขันกีฬาใน “โอลิมปิกปักกิ่ง 2008”. กาญจนบุรี: สหายพัฒนาการพิมพ์. หน้า 25-30. (งบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

ศิริชัย ศรีพรหม และพรเพ็ญ ลาโพธิ์. จุดเริ่มต้นจากแนวคิดโอลิมปิกสีเขียวสู่การปฏิบัติ” ปรากฏการณ์เหนือการแข่งขันกีฬาใน “โอลิมปิกปักกิ่ง 2008”. กาญจนบุรี: สหายพัฒนาการพิมพ์. หน้า 31-41. (งบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

ศิริชัย ศรีพรหม. 2551. “การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ “ภาระผูกพันด้านสภาพแวดล้อมในปักกิ่งเกมส์ 2008”.ปรากฏการณ์เหนือการแข่งขันกีฬาใน “โอลิมปิกปักกิ่ง 2008”. กาญจนบุรี: สหายพัฒนาการพิมพ์. หน้า 43-59. (งบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

งานวิจัย/การตีพิมพ์

คมกริช เชาว์พานิช, ศิริชัย ศรีพรหม, พรเพ็ญ ลาโพธิ์, วาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด, วินัย พูลศรี และบัณฑิต     เทียบทอง. 2559. “การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย” การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิจัยสหวิทยาการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันและการพัฒนาประชาคม”. 6 มิถุนายน 2559. มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

พิณดา วราสุนันท์, คมกริช เชาว์พานิช, วิทัศน์ ฝักเจริญผล, จิราภรณ์ กาแก้ว, และศิริชัย ศรีพรหม. 2559. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์.นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุขุมาล ต้นสีนนท์ ศิริชัย ศรีพรหม และอภิชัย เล้าอารีย์. 2558. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในการเรียน เรื่อง สารเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12.  

ธารินทร์ ก้านเหลือง, กุลธิดา เหมาเพชร, ศิริชัย ศรีพรหม, นายคมกริช เชาว์พานิช และพรเพ็ญ ลาโพธิ์. 2015. “การ ศึกษาความรู้และความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน”, IOCES FOURTH CONFERENCE, 16 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2015, บังกาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย.

สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, คมกริช เชาว์พานิช, สุพรทิพย์ พูพะเนียด, พรเพ็ญ ลาโพธิ์, ธารินทร์ ก้านเหลือง, วาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด และมยุรี ถนอมสุข. 2558. ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม: ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

สุมิตร สุวรรณ, บรรจบ ภิรมย์คำ, อธิเกียรติ ทองเพิ่ม, วินัย พูลศรี, ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, สันติ ศรีสวนแตง, สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, คมกริช เชาว์พานิช, ศิริชัย ศรีพรหม, อรวรรณ ทองเพิ่ม, ณชพงศ์ อุดมศรี, นัทนทรัตน์ เครืออินทร์, จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ สุภาสิณี นุ่มเนียม, กุลธิดา นุกูลธรรม, สุพรทิพย์ พูพะเนียด, ธารินทร์ ก้านเหลือง, ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, พรเพ็ญลาโพธิ์ และวิทัศน์ ฟักเจริญผล. 2558. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

คมกริช เชาว์พานิช, ศิริชัย ศรีพรหม, พรเพ็ญ ลาโพธิ์ และวาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด. 2555. แบบทดสอบและเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

ศิริชัย ศรีพรหม. 2554. “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสาหรับเด็กไทย อายุ 7-18 ปี”. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาศึกษาศาสตร์), 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2011, บางเขน กรุงเทพมหานคร.

คมกริช เชาว์พานิช และศิริชัย ศรีพรหม. 2554. “พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม” วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน – มิถุนายน 2011, หน้า 43-59.

เรืองเดช วงศ์หล้า, เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์, อุดร รัตนภักดิ์, ศิริชัย ศรีพรหม, ธนพัฒน์ คงสุคนธ์, อุษณีย์ โชติวิเชียร, วงเดือน โปธิปัน, ละเอียด สิงห์สุวรรณ, ประชุม นิ่มหนู, ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์, อัจฉรียา กสิยะพัท, ชิตินทรีย์ บุญมา, และปริญญา สำราญบำรุง.2554. การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบในการสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพโดยชใช้แนวคิดฐานปัญญา Brain-Based Learning:BBL. แผนสนับสนุนกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

วัลลีย์ ภัทโรภาส, สุพิตร สมาหิโต, อุดร รัตนภักดิ์, บรรจบ ภิมรย์คำ, เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์, สิริพร ศศิมณฑลกุล, กาญจนา ดาราศักดิ์, เกษม สุริยกัณฑ์, ศิริชัย ศรีพรหม, อำพร ศรียาภัย, พรเพ็ญ ลาโพธิ์, นิรอมลี มะกาเจ, ชิตินทรีย์ บุญมา, บรรณสิทธิ สิทะิบรรณกุล, พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ และนันทวัน เทียนแก้ว. 2553. การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี. คณะกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันการศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุพิตร สมาหิโต, อำพร ศรียาภัย, สิริพร ศศิมณฑลกุล, วัลลีย์ ภัทโรภาส, นันทวัน เทียนแก้ว, บรรจบ ภิรมย์คำ, อุดร รัตนภักดิ์, ศิริชัย ศรีพรหม, กาญจนา ดาราศักดิ์, เกษม สุริยกัณฑ์, บรรณสิทธิ์ สิทธิบรรณกุล, นิรอมลี มะกาเจ, ชิตินทรีย์ บุญมา, เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ และพรเพ็ญ ลาโพธิ์. 2553. การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลงานอื่นๆ

 ประสบการณ์ด้านการบริหาร

  • มกราคม 2559 – มกราคม 2563      หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • กรกฎาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • กรกฎาคม 2556 – กรกฎาคม 2558  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • มิถุนายน 2554 – มิถุนายน 2556     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • มิถุนายน 2552 – มิถุนายน 2554     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • มิถุนายน 2548 – มิถุนายน 2552     รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์