ผศ.คมกริช เชาว์พานิช

komgrid

ชื่อ-สกุล:                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช  เชาว์พานิช                รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา                  F3011

ที่อยู่ ติดต่อ:

1/1032 ม.6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

E-mail: feduskgc@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:

– พลศึกษาและการจัดการแข่งขันกีฬา

การศึกษา

ปริญญาโท…ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี…ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

หนังสือ

อุดร รัตนภักดิ์, ศิริชัย ศรีพรหม, คมกริช เชาว์พานิช และธารินทร์ ก้านเหลือง. 2553. สวนนวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสวนนวัตกรรมการท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศ. กาญจนบุรี: สหายพัฒนาการพิมพ์. (งบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

งานวิจัย/การตีพิมพ์

คมกริช เชาว์พานิช, ศิริชัย ศรีพรหม, พรเพ็ญ ลาโพธิ์, วาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด, วินัย พูลศรี และบัณฑิต     เทียบทอง. 2559. “การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย” การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิจัยสหวิทยาการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันและการพัฒนาประชาคม”. 6 มิถุนายน 2559. มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

พิณดา วราสุนันท์, คมกริช เชาว์พานิช, วิทัศน์ ฝักเจริญผล, จิราภรณ์ กาแก้ว, และศิริชัย ศรีพรหม. 2559. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์.นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธารินทร์ ก้านเหลือง, กุลธิดา เหมาเพชร, ศิริชัย ศรีพรหม, คมกริช เชาว์พานิช และพรเพ็ญ ลาโพธิ์. 2015. “การ ศึกษาความรู้และความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน”, IOCES FOURTH CONFERENCE, 16 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2015, บังกาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย.

สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, คมกริช เชาว์พานิช, สุพรทิพย์ พูพะเนียด, พรเพ็ญ ลาโพธิ์, ธารินทร์ ก้านเหลือง, วาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด และมยุรี ถนอมสุข. 2558. ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม: ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

สุมิตร สุวรรณ, บรรจบ ภิรมย์คำ, อธิเกียรติ ทองเพิ่ม, วินัย พูลศรี, ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, สันติ ศรีสวนแตง,   สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, คมกริช เชาว์พานิช, ศิริชัย    ศรีพรหม, อรวรรณ ทองเพิ่ม, ณชพงศ์ อุดมศรี, นัทนทรัตน์ เครืออินทร์, จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ สุภาสิณี นุ่มเนียม, กุลธิดา นุกูลธรรม, สุพรทิพย์ พูพะเนียด, ธารินทร์ ก้านเหลือง, ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, พรเพ็ญลาโพธิ์ และวิทัศน์ ฟักเจริญผล. 2558. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์ คมกริช  เชาว์พานิช มยุรี  ถนอมสุข สุพรทิพย์  พูเพนียด บัณฑิต  เทียบทอง และธารินทร์ ก้านเหลือง. 2558. การสร้างนวัตกรรมโปรแกรมให้คะแนนกีฬาเซปักตะกร้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์.ผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 20th anniversary of KSSPE to be held at Gyeogin National University of Education”ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2557 ณ ประเทศเกาหลีใต้.

ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล และคมกริช เชาว์พานิช. 2557. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของค่ายมวยไทยสำหรับชาวต่างชาติ.นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม  ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์  มยุรี ถนอมสุข  คมกริช เชาว์พานิช  และกุลธิดา เหมาเพชร. 2556. ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

คมกริช เชาว์พานิช, ศิริชัย ศรีพรหม, พรเพ็ญ ลาโพธิ์ และวาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด. 2555. แบบทดสอบและเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

คมกริช เชาว์พานิช และศิริชัย ศรีพรหม. 2554. “พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม” วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน – มิถุนายน 2011, หน้า 43-59.

ผลงานอื่นๆ

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

  • รักษาการหัวหน้าภาควิชาพลศึกษากำแพงแสน ปี 2548-2550
  • หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ( 2วาระ ) ปี 2550- 2558