ดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์

sup

ชื่อ-สกุล                                Ms Suphinya Panyasi                         รหัสอาจารย์            F

ตำแหน่ง :

อาจารย์

ติดต่อ :

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นรปฐม

เบอร์โทร : .มือถือ 0941455525, 034-352793, Fax :034-352793

E – Mail : suphinya.pa@ku.th

ความสนใจ/เชี่ยวชาญ :

การศึกษา :

– 2011 –2015        Ph.D. in Education (TESOL), University of Technology Sydney, NSW, Australia

Advisor: Associate Professor Liam Morgan

Thesis: “Teaching English Literature to English as a Second Language Learners”

– 2013 – 2014       Certificate IV in Training and Assessment (TAE40110), First Choice Training, Queensland, Australia

– 2001 – 2002       M.A. in Teaching English as a Foreign Language (TEFL), The University of Reading, Reading, United Kingdom

– 1990 – 1994       B.A. (English) (Second Classes Honours), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

วิจัย :

– 2008       Intensive English Course Evaluation; Panyasi, S., &Aowsakorn, P.;
Mae FahLuang University Research Scheme.

– 2006      Route Tour Development through Stories, Legend and History in Jae Sorn National Park, Muangpan District, Lampang Province; Panyasi, S., Yokto, A., &Saiyawong, S; Office of the Higher Education Commission Research Scheme.

Conference presentations

Panyasi, S. 2014, ‘Literature Discussion in EFL Literature Classes’, The AILA 2014 World Congress, Brisbane, 10-15 August 2014.

Panyasi, S. 2013, ‘Literature Circles: New Way of Teaching EFL Literature Classes’, The 11th Asia TEFL International Conference: Englishes Across Asian Contexts Opportunities and Challenges, Manila, 26-28 October 2013.