รายชื่อนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

1YE1LLNXGB

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
      F39
      F71
ภาควิชาครุศึกษา
      F72
      F74
      F75
      F76
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
      F73