รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย พูลศรี

 รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย พูลศรี                 รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา            F3046

 ที่อยู่ ติดต่อ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

E-mail: feduwip@ku.ac.th

Tel. 081-8576027

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

ปริญญาเอก…ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)

ปริญญาโท…กศ.ม. (พลศึกษา)

ปริญญาตรี…กศ.บ. (พลศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

– วินัย พูลศรี. 2542. ฟุตบอล. ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
– วินัย พูลศรี. 2543. ครูพลศึกษากับการปฏิรูป. ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
– วินัย พูลศรี. 2550. หลักและวิธีสอนบาสเกตบอล. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
– วินัย พูลศรี. 2550.พื้นฐานทางการพลศึกษาและกีฬา. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
– วินัย พูลศรี. 2554. หลักและวิธีสอนบาสเกตบอล. สำนักพิมพ์ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
– วินัย พูลศรี. 2554. พื้นฐานทางการพลศึกษาและกีฬา. สำนักพิมพ์ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
– วินัย พูลศรี. 2555. วัฒนธรรมกีฬาและดุลยภาพชีวิต. ส านักพิมพ์ เพชรเกษรมพริ้นติ้ง กรุ๊ป, นครปฐม.
– วินัย พูลศรี. 2556. บาสเกตบอล. สำนักพิมพ์ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
– วินัย พูลศรี. 2556. สังคมทางการกีฬา. สำนักพิมพ์ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

งานวิจัย/การตีพิมพ์

– ความรู้เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาของนิสิตสาขาพลศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา. 2550. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน) (หัวหน้า โครงการ)
– สมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 2550. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน) (ผู้ร่วมโครงการ)
– การสร้างแบบทดสอสบสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี. 2550. (ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ:สสส.) (ผู้ร่วมโครงการ)
– การศึกษาวิวัฒนาการมวยไทยในมิติวัฒนธรรม. 2553. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก คณะวัฒธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) (หัวหน 4
– การศึกษาสภาและปัญหาการเรียนการสอน วิชาพลศึกษาในโรงเรียนเขตภาคกลางตะวันตก. 2553. (ได้รับทุนอุดหนุการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน) (หัวหน้าโครงการ) 5.2.6 การพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารส านักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด. 2554. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา) (หัวหน้าโครงการ)
– การพัฒนารูปแบบธุรกิจมวยไทยหญิงอาชีพ. 2555. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (หัวหน้าโครงการ)
– การศึกษาพฤติกรรมรักการอ่านหนังสือของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม. 2555. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (หัวหน้าโครงการ)
– ผลกระทบจากการเปิด-ปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาใน ประเทศไทย. 2556. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (ผู้ร่วมโครงการ)
– การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 2558. (ได้รับ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน) (ผู้ร่วมโครงการ)
-การประเมินสมรรถนะนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา. 2558. (ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ก าแพงแสน (ผู้ร่วมโครงการ)
– การจัดท าแผนปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร. 2558. (ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัยจากส านักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร) (ผู้ร่วมโครงการ)
– ผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ไทย. 2559. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (ผู้ร่วมโครงการ)
– แนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในก ากับของ รัฐ. 2559. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) (ผู้ร่วมโครงการ)
– การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย. 2559. (ได้รับ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสหวิทยาการและกลยุทธการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันและการ พัฒนาประชาคมมหาวิทยาลัยคริสเตียน) (ผู้ร่วมโครงการ)
– การพัฒนาสมรรถภาพทางกายในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 2559. (ทุนอุดหนุนการวิจัยส่วนตัว) (ผู้ร่วมโครงการ)
– Energy Expenditure from Physical Activity and Body Mass Index Among Kasetsart University. 2561. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (ผู้ร่วมโครงการ)

ผลงานอื่นๆ