ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกเพื่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพละศึกษา จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก

1.ประกาศขยายเวลารับส

Read more

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศึกษา จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก

1.ประกาศขยายเวลารับส

Read more

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา จำนวน 1 ตำแหน่ง

1.ประกาศรับสมัครคัดเ

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลื

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1.ประกาศรับสมัครคัดเ

Read more

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตเกษตรกําแพงแสน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา 1.สาขาวิชาพลศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.สาขาวิชาสังคมศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศขยายเวลารับสมั

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัยหรือ ปฐมวัยศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1.ระกาศรับสมัครคัดเล

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์

Read more