การนำเสนอผลงานวิชาการ งาน 2018 International และประชุม EASE headquarters meeting ณ National Dong Hwa University

เมื่อวันที่ 29 พย-1 ธค 2561 อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม และ ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน 2018 International และเข้าร่วมประชุม EASE headquarters meeting ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน