โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561ครั้งที่ 12

28 ธ.ค.61 รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุด (4.62) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คะแนนสูงสุด (4.05)
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คะแนนสูงสุด (3.82)

และขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานมวยไทย
2.อาจารย์สุชาติ จันทรสุกรี (อาจารย์ ร.ร.สาธิตฯ) ด้านบริการวิชาการดนตรีไปสู่ระดับนานาชาติ
ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ & สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561ครั้งที่ 12
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์