อ.ดร.พัชราภา กล้าหาญ

m14

ชื่อ-สกุล                                     อ.ดร.พัชราภา กล้าหาญ                           รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา                 F8032

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

อีเมล : fedupak@ku.ac.th, patcharapa.kla@gmail.com

โทร. 034-281081 ต่อ 303 โทรสาร 034-281081

ความเชี่ยวชาญ

เกษตรและสิ่งแวดลอ้มศกึษา, ชีววิทยาทางการเกษตร, จุลชีววิทยา, เอนไซม์

การศึกษา

ปริญญาเอก : Ph.D (Agrobiology), Hokkaido University, Japan

ปริญญาโท : M.A. (Agrobiology), Hokkaido University, Japan วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

 

 งานวิจัย/การตีพิมพ์

Kikuchi A, Okuyama M, Kato K, Osaki S, Ma M, Kumagai Y, Matsunaga K, Klahan P, Tagami T, Yao M, and Kimura A. 2017. A novel glycoside hydrolase family 97 enzyme: Bifunctional β-1- arabinopyranosidase/α-galactosidase from Bacterioides thetaiotaomicron. Biochimie 142: 41-50.

Klahan, P, Singyoovonga, U, Kimura, A, Hashidoko, Y, and Wongchawalita, J. 2012. Screening, Isolation and Identification of Extracellular Polysaccharide Producing Bacteria from Sugar Cane Field. Burapha University International Conference 2012 1-6.

Klahan P, Okuyama M, Jinnai K, Ma M, Kikuchi A, Kumagai Y, Tagami T, and Kimura A. 2018. Engineered dextranase from Streptococcus mutans enhances the production of longer isomaltooligosaccharides. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 82(9): 1480- 1487.

Ma M, Okuyama M, Sato M, Tagami T, Klahan P, Kumagai Y, Mori H, and Kimura A. 2017. Effects of mutation of Asn694 in Aspergillus niger α-glucosidase on hydrolysis and transglycosylation. Applied Microbiology and Biotechnology 101(16): 6399-6408.

Ma M, Okuyama M, Tagami T, Kikuchi M, Klahan P, and Kimura A. 2019. Novel α-1,3/α-1,4- glucosidase from Aspergillus niger exhibits unique transglucosylation to generate high level of nigerose and kojibiose. Journal of Agricultural and Food Chemistry (in press).

Okuyama M, Matsunaga K, Watanabe K, Yamashita K, Tagami T, Kikuchi A, Ma M, Klahan P, Mori H, Yao M, and Kimura A. 2017. Efficient synthesis of α-galactosyl oligosaccharides using a mutant Bacterioides thetaiotaomicron retaining α-galactosidase (BtGH97b). FEBS Journal 284(5): 766-783.

Okuyama M, Miyamoto M, Matsuo I, Iwamoto S, Serizawa R, Tanuma M, Ma M, Klahan P, Kumagai Y, Tagami T, and Kimura A. 2017. Substrate recognition of the catalytic αsubunit of glucosidase II from Schizosaccharomyces pombe. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 81(8): 1503-1511.

งานประชุมวชิาการ

Klahan, P, Singyoovonga, U, Kimura, A, Hashidoko, Y, and Wongchawalita, J. 2012. Screening, Isolation and Identification of Extracellular Polysaccharide Producing Bacteria from Sugar Cane Field. Burapha University International Conference 2012,held in Chonburi, Thailand, July 9-11.

Klahan, P, Singyoovonga, U, Seeoob, N, Hashidoko, Y, Kimura, A, and Wongchawalita, J. 2012. Phylogenetic Analysis and Preliminary Structure Analysis of Extracellular Polysaccharide (EPS) from Rhizobium sp. KSC 3.2.2 in Sugarcane Field at Partially Central of Thailand. International Conference on Biodiversity and Sustainability 2012,held in Sapporo, Japan, August 27-31.

Klahan, P, Okuyama, M, Mori, H, and Kimura, A. 2016. Analysis of Amino Acid Residues Relating to Specificity of Endodextranase from Streptococcus mutans. XXVIII International Carbohydrate Symposium, held in Louisiana, USA, July 17-21.

Klahan, P, Okuyama, M, Mori, H, and Kimura, A. 2016. Mutation of Amino Acid Residues and Study of Specificity of Streptococcus mutans Endodextranase. International Conference on Biodiversity and Sustainability 2016, held in Hokkaido, Japan, August 22-24.

Klahan, P, Okuyama, M, Tagami, T, and Kimura, A. 2017. Enzymatic Characteristics of Trehalose-6-phophate Hydrolase from Streptococcus mutans NBRC13955. 12th Carbohydrate Bioengineering Meeting, held in Vienna, Austria, April 23-26.

Klahan, P, Okuyama, M, Kikuchi, A, Tagami, T, and Kimura, A. 2018. Amino Acid Residues to Govern Substrate Recognition of Trehalose-6phosphate Hydrolase from Streptococcus mutans NBRC13955. The 2018 Annual Meeting of Japanese Society of Bioscience Biotechnology, and Agrochemistry, held in Nagoya, Japan, March 15-18.

Ma, M., Okuyama, M., Tagami, T., Klahan, P., Kimura, A. (2017) Molecular mechanism of transglucosylation catalyzed by two α-glucosidase isozymes from Aspergillus niger. 5th Asia Pacific Protein Association Conference and 12th Protein Society of Thailand Symposium, held in ChonBuri, Thailand, July 11-14 (Invited lecture).