แสดงความยินดีบุคลากรเลื่อนตำแน่งทางวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 2 ท่านได้แก่

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ สังกัดภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา

2.รองศาสตราจารย์เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 

อุ๊ ได้ ผศ

111115