แสดงความยินดี ผศ.ณัฏฐิณี สังขวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณัฏฐิณี สังขวรรณ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาการศึกษา