แสดงความยินดีชาว EDS

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566
รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้มอบต้นไม้ของขวัญแสดงความยินดีให้กับ
ผศ.สุวีณา เดือนแจ้ง ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการศึกษา
อาจารย์ เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ
นางสาวดาวรุ่ง วรเลข ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นายสมมาตร ฟักประไพ ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ