ขอแสดงความยินดีอาจารย์ชำนาญการ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ลัดดาวัลย์ ฆ้องบ้านโข้ง
ในโอกาสได้รับอนุมัติ ให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ชำนาญการ
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม.ครั้งที่ 12/2566 โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
อาจารย์ชำนาญการ สาธิต