คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม 2560

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัลประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม 2560 (Social Innovation Awards 2017) คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยส่งนวัตกรรมสังคมเรื่อง”รูปแบบการสอนแบบโค้ชชิ่งเมนทอริ่งนวัตกรรมการศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีให้นิสิตครูเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก” (The Development of Instructional Model Focusing on Coaching and Mentoring on Pre-Service Teacher’s Integrated Educational Innovation Technology to Develop Students in Small Schools)
ภายใต้โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษและนวัตกรรมการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับรางวัล New Social Inventor โดยมีรายชื่อสมาชิกดังต่อไปนี้ 1. อ.ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (หัวหน้าทีม) 2. รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 3. อ.ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. นางสาววราลี ทองอ่อน 5720602810 ชั้นปี 4
2. นางสาวศศิประภา แก้วมณี 5720602861 ชั้นปี 4
3. นางสาวนาฎอนงค์ วงศ์สิงห์แก้ว 5720602682 ชั้นปี 4
4. นางสาวประภัสรา แก้ววิจิตร 5720601163 ชั้นปี 4
5. นางสาวชวาลณัฏฐ์ คำสี 5720601201 ชั้นปี 4
6. นางสาวชฎาพร หลักเพชร 5720602542 ชั้นปี 4
7. นางสาวปวีณา พลีน้อย 5720602739 ชั้นปี 4
8. นางสาวประภาพรรณ วันวิเศษ 5720601171 ชั้นปี 4
9. นายปิติวัฒน์ เสือสวัสดิ์ 5720601180 ชั้นปี 4
10. นางสาววิชิดา บุญทรง 5720602836 ชั้นปี 4
11. นางสาวณัฐริกา ช้างเชื้อ 5720600825 ชั้นปี 4
12. นางสาวศุภลักษณ์ พันเจริญ 5720602879 ชั้นปี 4
13. นางสาวณิชกุล น้อยมี 5720602607 ชั้นปี 4
14. นางสาวรัตนาภรณ์ สอนศรี 5720602801 ชั้นปี 4
15. นางสาวณัฐนรี ศรีบานเย็น 5720602593 ชั้นปี 4
16. นางสาวศุมณฑน์สันต์ จันทร์มาก 5720602887 ชั้นปี 4
17. นางสาวกชกร ช้างทอง 5720602496 ชั้นปี 4
18. นายเนติพงศ์ พวงพิกุล 5720602691 ชั้นปี 4
19. น.ส.นภาศรี นิ่มพิลา 5720602666 ชั้นปี 4
20. นางสาวอลิสา ปูน้อย 5720602933 ชั้นปี 4
21. นางสาวชญานิศ ใจแก้ว 5720602534 ชั้นปี 4
22. นางสาวจารุวรรณ์ คงสวัสดิ์ 5720600795 ชั้นปี 4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *