พิธีเกษตราบูชาครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเกษตราบูชาครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้นายภาณุภัทร์ ศรีสนัน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาตร์และพัฒนศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนนิสิตกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อเกี่ยวกับความเป็นครู อีกด้วย