ภาควิชาครุศึกษาจัดค่ายคณิต โครงการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ SMT Lab ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2561 ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรให้แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ตามโครงการ วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ SMT Lab ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 63 คน ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน