รายวิชา 02161163 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I

02161163   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I    2(0-4-2)
(Teaching Practicum in School I)

  • คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู งานครู และอุดมการณ์ความเป็นครู ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ศึกษาสังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร อาคารสถานที่ในโรงเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับ วิเคราะห์ความรู้จากสภาพการณ์จริงจากการศึกษา เชื่อมโยงผลการสังเกตกับแนวคิด ทฤษฎี แล้วสังเคราะห์ เขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

Concepts, theories, and knowledge of teaching profession. Teacher’s work and ideology of being a teacher. Practicum in school. Observation of students, teachers, administrators, personnel, and places in schools and providing feedback. Analyzing knowledge from real situations from education. Relating the observed results to concepts and theories and then synthesizing them. Writing a summary and reporting on performance.

 

  • รายชื่อคณะกรรมการรายวิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ ประธานกรรมการวิชา
อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล กรรมการรายวิชา
อาจารย์ ดร.ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์ กรรมการรายวิชา
อาจารย์ ดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์ กรรมการรายวิชา
อาจารย์ ดร.ศิริพร เครือทอง กรรมการรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด กรรมการรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ กรรมการรายวิชา
นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล กรรมการและเลขานุการ
  • ติดต่อประธานรายวิชา
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน อาคาร 1 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์