รายวิชา 02161591 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I
(Teaching Practicum in School I)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02161462

  • คำอธิบายรายวิชา

การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาการศึกษา และการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Teaching practice in major, measurement and evaluation and application in students’ development, knowledge sharing in educational seminars and perform other functions as assigned.
development for teachers.

  • มคอ.
  • คู่มือ