ผศ.อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย

m13

ชื่อ-สกุล                                      ผศ.อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย (Issaree Supnui)                รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2053

ที่อยู่ติดต่อE-mail และอื่นๆ

Address: 8 Sakarben St, Eight Mile Plains QLD 4113
E-mail: fedukjn@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

Agricultural Education

การศึกษา

ปริญญาเอก : Ph.D Candidate (Education), School of Education and Professional Studies,Griffith University, Australia

ปริญญาโท : Master of Education in Environmental Education(Mahidol University, Thailand): 2004-2007

ปริญญาตรี  : Bachelor of Science in Agricultural Education with First Class Honours (Kasetsart University, Thailand): 2000-2004

งานวิจัย/การตีพิมพ์

Journal Articles

Supnui, I., Bagnall, R.G., & Hodge, S. (in preparation). Lifelong learning for an economy of sufficiency in rural Thailand: An examination and assessment. International Journal of Lifelong Education.

Supnui, K., Tanpichai, P., & Soopunyo, W. (2013). The development of training curriculum on leadership in agricultural and environmental education activities using a university’s farm as a learning resource. Kasetsart Journal of Social Sciences, 34(2), 255-268.

Tanpichai, P., Srisuantang, S., Supnui, K., & Soopunyo, W. (2012). “Home-to-School” cooperative learning management in agriculture and environment. Journal of Social Sciences and Liberal Arts, 1(2), 1-7.

Tanpichai, P., Srisuantang, S., &Supnui, K. (2012). “Home-to-School” cooperative learning management in agriculture and environment. Kasetsart Journal of Social Sciences, 33(1), 106-119.

Tanpichai, P., &Supnui, K. (2010). Knowledge linkage within orchid production supply chain. Nakhon Pathom.  Kamphaeng Saen Academic Journal, 8(3), 40-49.

Conference Papers

Tanpichai, P., Srisuantang, S., &Supnui, K. (2013). Learning based development for mushroom production: Proceedings of a conference held 7-9 December 2013 at Kasetsart University Kamphaeng Saen campus (pp. 197-198). Nakorn Pathom, Thailand: Kasetsart University.

Supnui, K., Tanpichai, P., & Soopunyo, W. (2012). The development of training curriculum on leadership in agricultural and environmental education activities using a university’s farm as a learning resource.  Proceedings of a conference held 22May 2012 at The National Agricultural Extension and Training Center, Kasetsart University, Kamphaeng Saen (pp. 11-12). Nakorn Pathom, Thailand: The Association for International Agricultural and Extension Education.

Tanpichai, P., &Supnui, K. (2009). Approaches to knowledge linkage within orchid production in Nakhon Pathom. Proceedings of a Conference held 7-9 December 2009 at Kasetsart University Kamphaeng Saen campus (pp. 1118-1119). Nakorn Pathom, Thailand: Kasetsart University Kamphaeng Saen campus.