แสดงความยินดี บุคลากรได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566

ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย และ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ได้มอบต้นไม้ของขวัญแสดงความยินดีให้แก่
ผศ.ดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์
ในโอกาสได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาการศึกษา)
นางสาวจุฑารัตน์ แจ่มแสงงาม ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ชำนาญการ
นางสาวหัสยา ทองบุญโท ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ชำนาญการ
และผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดการจัดการความรู้เพื่อการทำงานที่เป็นเลิศ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์