ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง

tarin

ชื่อ-สกุล                          ผู้ช่วยศาตราจารย์ธารินทร์  ก้านเหลือง             รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา              F 3051

ที่อยู่ติดต่อ      

เลขที่ 11 หมู่ 6  ต.บ่อพลอย  อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  71160

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม  73140

E-mail     fedutrkl@ku.ac.th  ,  gump.tharin@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ 

พลศึกษาและกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ

การศึกษา

ปริญญาเอก      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (กำลังศึกษา)

ปริญญาโท       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพลศึกษา

ปริญญาตรี       ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

– เอกสารประกอบการสอน วิชาฮอกกี้

งานวิจัย/การตีพิมพ์

– การศึกษาความรู้และความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

– ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

– รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

– การสร้างนวัตกรรมโปรแกรมให้คะแนนกีฬาเซปักตะกร้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์

– โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

– การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี

– สมรรถภาพทางการที่สัมพันธ์กับสุขภาพของเด็กและเยาวชนสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม

ผลงานอื่นๆ